Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Remkes, Zijlstra en Scheltema-de Nie tot wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-generaal en Europees parlement in verband met de intrekking van de non-activiteitsbepalingen

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 24701 - Initiatiefvoorstel-Remkes c.s. tot Intrekking van de non-activiteitsbepalingen in de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Remkes, Zijlstra en Scheltema-de Nie tot wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-generaal en Europees parlement in verband met de intrekking van de non-activiteitsbepalingen; Geleidende brief  
Document­datum 26-04-1996
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST14242
Kenmerk 24701, nr. 1
Van Staten-Generaal
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1995–1996

24 701

Voorstel van wet van de leden Remkes, Zijlstra en Scheltema-de Nie tot wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees parlement, alsmede de Ambtenarenwet in verband met de intrekking van de non-activiteitsbepalingen

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

S-RW S-SV

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 26 april 1996.

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet tot wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees parlement, alsmede de Ambtenarenwet in verband met de intrekking van de non-activiteitsbepalingen toekomen.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Remkes Zijlstra Scheltema-de Nie

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.