26356 NL - wetsvoorstel
Reconstructiewet concentratiegebieden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 23 december 1998 ingediend door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Apotheker i, de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Faber i, en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Pronk i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is bijzondere regelen te stellen omtrent een integrale aanpak van de verbetering van de kwaliteit van gebieden die in het bijzonder kampen met problemen op het vlak van inrichting, landbouw, natuur, bos, landschap, recreatie, water en milieu.

1.

Volledige titel

Reconstructiewet concentratiegebieden

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en 15 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

2 23 december 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST33116
Memorie van toelichting
publicatie: 4 januari 1999
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.