Drs. H. (Halbe) Zijlstra

foto Drs. H. (Halbe) Zijlstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

In de Stellingwerven geboren VVD-politicus die het tot staatssecretaris, fractievoorzitter en minister van Buitenlandse Zaken bracht, maar zijn politieke loopbaan abrupt moest afbreken. Voor hij in 2006 Tweede Kamerlid werd onder meer werkzaam bij Shell, directeur van een projectmanagmentsbureau en fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Utrecht. Als Kamerlid hield hij zich bezig met de zorg en hoger onderwijs en was hij lid van de onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen i. Voerde als staatssecretaris in het kabinet-Rutte I i, ondanks veel protest, krachtdadig forse bezuinigingen in de cultuursector door. Tijdens Rutte II i was hij als fractievoorzitter een belangrijke steunpilaar voor dat kabinet. Buitenlandse Zaken in Rutte III i was als 'beloning' daarvoor te beschouwen, maar ontmaskering van een door hemzelf opgeklopt verhaal over de Russiche dreiging, dat hij in 2016 op het VVD-congres had verteld, ondermijnde zijn gezag en dwong hem tot vertrek.

VVD
in de periode 2006-2018: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris, minister

1.

Voornaam (roepnaam)

Halbe (Halbe)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Oosterwolde (gem. Ooststellingwerf, Frl.), 21 januari 1969

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1 februari 1994

4.

Hoofdfuncties/beroepen (8/13)

 • lid gemeenteraad van Utrecht, van 23 juni 2003 tot 1 september 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 14 oktober 2010
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (belast met onder meer hoger onderwijs, wetenschap en kennis, lerarenbeleid en cultuur), van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 26 oktober 2017
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 november 2012 tot 16 maart 2017
 • waarnemend fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 oktober 2017 tot 25 oktober 2017
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 26 oktober 2017 tot 13 februari 2018
 • strategisch adviseur (strategiedirecteur) N.V. Koninklijke "VolkerWessels", vanaf 1 november 2018

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. hoger onderwijs; b. wetenschap en kennis; c. lerarenbeleid, lerarenopleidingen arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel en de professionalisering van de onderwijsgevenden in het kader van het beleid passend onderwijs; d. cultuur; e. erfgoedinspectie; f. 'Een leven lang leren'; g. andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/3)
 • buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand te Utrecht, vanaf 2006
 • lid bestuur Stichting "Ride for Roses" Utrecht, van 2005 tot oktober 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Tijdelijke Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 april 2007 tot 22 december 2008
 • voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 21 november 2012 tot 26 oktober 2017

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling Energiepoort

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Nam kort na zijn aantreden als Tweede Kamerlid met Hans Spekman (PvdA) een initiatief tot indiening van een wetsvoorstel over maatregelen tegen voetbalhooligans. Minister Ter Horst nam dit initiatief in 2007 over.
 • In juni 2007 voerde hij (als vervanger van Henk Kamp) het woord in het debat over de kabinetsbrief over het zgn. 'generaal pardon' voor uitgeprocedeerde asielzoekers

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/5)
 • Diende in 2012 een wetsvoorstel in om de basisbeurs voor master-studenten onder het sociaal leenstelsel te brengen (33.145)
 • Streefde als minister van Buitenlandse Zaken naar herstel van de verstoorde relatie met Turkije, maar toen geen oplossing mogelijk bleek werd in februari 2018 de Nederlandse ambassadeur teruggetrokken uit Turkije

als bewindspersoon (wetgeving) (2/4)
 • Bracht in 2011 de Wet 'Ruim baan voor talent' (Stb. 369) tot stand. Door een wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek worden de mogelijkheden verruimd tot selectie van studenten en tot verhoging van het collegegeld alsmede tot het aanscherpen van toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs. Hierdoor worden differentiatie en betere matching mogelijk. Tevens wordt het uitgangspunt 'eerst je bachelor, dan je master' opgenomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. (32.253)
 • Bracht in 2012 een wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek tot stand, waardoor de langstudeerdersmaatregel voor gehandicapten, chronisch zieken en deeltijdstudenten wordt aangepast. Het wordt voor bepaalde groepen en bij bijzondere omstandigheden (zoals het vervullen van een bestuursfunctie) mogelijk om vermeerdering van het aantal studiejaren te krijgen. Dit wet werd in 2013 met terugwerkende kracht ingetrokken. (33.259)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was tijdens de onderhandelingen in de formatie van 2017 secondant van fractievoorzitter Mark Rutte
 • Trad op 13 februari 2018 af, nadat hij had moeten toegeven dat hij in 2016 had gelogen over een uitspraak van de Russische president Poetin in 2006. Op het VVD-congres in 2016 beweerde hij dat hij tijdens aanwezigheid op een buitenverblijf van de president uit diens mond had vernomen dat omliggende landen, waaronder de Baltische staten, als Groot-Rusland werden beschouwd. Na onderzoek door De Volkskrant bleek hij die mededeling uit de tweede hand te hebben vernomen, zonder zelf aanwezig te zijn. Hij stelde dat hij de bron had willen beschermen. Die vermoedelijk bron, Shell-topman Van der Veer, zei een dag later dat Zijlstra een onjuiste interpretatie van Poetins woorden had doorgegeven. Zijlstra erkende stom te zijn geweest. Vanwege verlies aan geloofwaardigheid trad hij af.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Heerlijk, helder, Halbe" (bijnaam in VVD-kring)

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.