Advies en onderbouwing

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Rondom de regering en Staten-Generaal zijn er verschillende instellingen die zorgen voor advies over en onderbouwing bij beleid. Dit vindt plaats op allerlei terreinen en vanuit verschillende perspectieven.

Sommige colleges zijn vastgelegd in de Grondwet en hebben vanuit de Grondwet ook een taak meegekregen, zoals de Raad van State. Andere komen voort uit een specifieke wet, zoals het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) dat zijn oorsprong kent in de Wet open overheid (Woo).

1.

Wetgeving

De belangrijkste organen die adviseren over bestuurlijke aangelegenheden zijn:

 • Raad voor het openbaar bestuur (Rob)

  De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. De ROB adviseert over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur. Extra aandacht gaat uit naar de beginselen van democratie en rechtsstaat. Zowel de ministeries als de Eerste en Tweede Kamer kunnen de ROB om advies vragen. Daarnaast adviseert de ROB over de financiële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies.

 • Kiesraad

  De Kiesraad is een adviesorganisatie op het gebied van kiesrecht en verkiezingen in Nederland.

 • Adviescollege Toetsing Regeldruk

  Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) adviseert de regering en het parlement over de regeldrukgevolgen van voorgenomen wet- en regelgeving.

2.

Financieel-economisch

Er zijn twee belangrijke adviesorganen op sociaal-economisch en financieel gebied.

3.

Wetenschap

Er zijn drie belangrijke (wetenschappelijke) adviesorganen van de regering.

 • Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

  De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) adviseert - gevraagd en ongevraagd - de regering en het parlement over het beleid omtrent wetenschap, technologie en innovatie. Omdat alle drie de beleidsterreinen aan elkaar gelinkt zijn, staat in het takenpakket van de AWTI dan ook nadrukkelijk dat er geen aparte taakverdeling mag komen tussen wetenschap, technologie en innovatiebeleid. Over alle drie deze terreinen moet de raad dus advies geven. Bovendien is het de bedoeling dat de raad een brug slaat tussen wetenschappelijke inzichten en actuele beleidsvragen. Ondanks zijn onafhankelijke positie is het wel de bedoeling dat de raad zijn timing en afbakening van onderzoek afstemt met het parlement en de regering.

 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

  Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een wetenschappelijk instituut op sociaal en cultureel gebied dat zelfstandig onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en ongevraagd, rapporten uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. De rapporten worden gepubliceerd in boekvorm en zijn gratis beschikbaar op internet. Specifieker bestaan de werkzaamheden met name uit drie soorten zaken:

4.

Buitenlands beleid

 • Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

  De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) adviseert - gevraagd en ongevraagd - de Nederlandse regering en de Eerste en Tweede Kamer over het te voeren buitenlands beleid. De rapporten van de AIV zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan het debat over het Nederlands buitenlands beleid, en het maatschappelijke en politieke draagvlak voor dit beleid te bevorderen.

5.

Onderwijs & Cultuur

 • Onderwijsraad

  De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege voor de regering op het terrein van onderwijs. De raad adviseert - gevraagd en ongevraagd - over de hoofdlijnen van het beleid en over de wetgeving op het gebied van onderwijs. Adviezen zijn gericht aan de betrokken bewindslieden, de Eerste en Tweede Kamer en gemeenten.

 • Raad voor Cultuur

  De Raad voor Cultuur (RvC) is de wettelijke adviesorganisatie van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media.

6.

Informatiehuishouding

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) is een onafhankelijk adviescollege dat aan de regering en het parlement adviezen zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengt over openbaarmaking van overheidsinformatie. Het college bemiddelt bij klachten over het openbaar maken van overheidsinformatie tussen de klager en de betrokken overheidsinstantie.

7.

Samenleving

 • Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI)

  De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is onafhankelijk en geeft regering en parlement - gevraagd en ongevraagd - advies over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. Het gaat om zaken omtrent wonen, ruimtelijke ordening, natuur, landbouw, verkeer en vervoer, de energie-instructuur en meer.

8.

Zorg

 • Gezondheidsraad

  De Gezondheidsraad adviseert ministers i en parlement i over de stand van de wetenschap op het gebied van volksgezondheid. Het adviesorgaan werd in 1902 opgericht naar aanleiding van de Gezondheidswet. De Gezondheidsraad wordt gefinancierd door de overheid, is onafhankelijk, en bestaat uit wetenschappers en deskundigen uit de gezondheidszorg.

9.

Cijfers