Vervangingsregeling ministers

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Ministers i kunnen vanwege ziekte tijdelijk uitgeschakeld zijn. Ook kunnen vakantie of verblijf in het buitenland waarneming door een collega nodig maken. De minister kan dan tijdelijk vervangen worden. Daarvoor wordt door ieder kabinet een vervangingsregeling opgesteld.

Ook als een minister tussentijds aftreedt, komt er meestal een tijdelijke vervanger. Dat is als regel een andere zittende minister.

1.

Huidige vervangingsregeling

Binnen ministeries i met een staatssecretaris i geldt dat de minister in eerste instantie vervangen wordt door de staatssecretaris. Is ook deze afwezig, dan treedt een andere minister op ter vervanging. Indien ook de vervanger afwezig is of niet in staat de betreffende minister te vervangen, dan treedt de oudste minister van het kabinet op als tijdelijke vervanger. Bij het tussentijds aftreden van een minister wordt een afzonderlijke regeling getroffen over de tijdelijke waarneming.

2.

Overzicht van vervangers

Als een minister tussentijds aftreed en de staatssecretaris ook afwezig is wordt de minister vervangen door een minister van een ander ministerie.

Overzicht van de vervangers per ministerie (Rutte III)

 

Ministerie

Vervanger per ministerie

Algemene Zaken i

De eerste vicepremier, resp. tweede en derde vicepremier

Buitenlandse Zaken i

minister van Defensie

Justitie en Veiligheid i

Minister voor Rechtsbescherming

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties i

Minister van Justitie en Veiligheid

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap i

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Financiën i

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Defensie i

Minister van Buitenlandse Zaken

Infrastructuur en Waterstaat i

Minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat i

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Sociale Zaken en Werkgelegenheid i

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit i

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volksgezondheid, Welzijn en Sport i

Minister voor Medische Zorg

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking*

minister van Defensie

Rechtsbescherming*

Minister van Justitie en Veiligheid

Basis- en Voortgezet Onderwijs en media*

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Medische Zorg*

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

*Ministers zonder portefeuille


Meer over