EP-Commissie Constitutionele zaken (AFCO) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 27 februari 2020
kalender

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de organisatorische aspecten van de Europese Unie, het EU-verdrag en de gevolgen van uitbreiding van de EU voor de organisatiestructuur.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  de institutionele aspecten van het Europese integratieproces, met name in het kader van de voorbereiding en het verloop van conventies en intergouvernementele conferenties;
 • 2. 
  de tenuitvoerlegging van het EU-Verdrag en de evaluatie van de werking ervan;
 • 3. 
  de institutionele gevolgen van de uitbreidingsonderhandelingen van de Unie;
 • 4. 
  interinstitutionele betrekkingen, met inbegrip van de beoordeling van interinstitutionele akkoorden;
 • 5. 
  eenvormige verkiezingsprocedure;
 • 6. 
  Europese politieke partijen, onverminderd de bevoegdheden van het Bureau;
 • 7. 
  de constatering van een ernstige en voortdurende schending, door een lidstaat, van de beginselen welke de lidstaten gemeen hebben;
 • 8. 
  de interpretatie en toepassing van het Reglement en voorstellen tot wijziging daarvan.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Antonio Tajani iEVP

Ondervoorzitter(s)

    Gabriele Bischoff iS&D
    Charles Goerens iRENEW
    Giuliano Pisapia iS&D

Lid/leden

    Rainer Wieland iEVP
    Paulo Rangel iEVP
    Guy Verhofstadt iRENEW
    Brice Hortefeux iEVP
    Gerolf Annemans iID
    Fabio Massimo Castaldo iNI
    Pascal Durand iRENEW
    Esteban González Pons iEVP
    Maria Grapini iS&D
    Pedro Silva Pereira iS&D
    Damian Boeselager iGroenen/EVA
    Daniel Freund iGroenen/EVA
    Laura Huhtasaari iID
    Antonio Maria Rinaldi iID
    Domčnec Ruiz Devesa iS&D
    László Trócsányi iEVP
    Loránt Vincze iEVP
    Geert Bourgeois iECR
    Jacek Saryusz-Wolski iECR
    Helmut Scholz iGUE/NGL
    Leila Chaibi iGUE/NGL
    Gwendoline Delbos-Corfield iGroenen/EVA
    Sandro Gozi iRENEW
    Włodzimierz Cimoszewicz iS&D

Plaatsvervanger(s)

    Kinga Gál iEVP
    Mairead McGUINNESS iEVP
    Danuta Hübner iEVP
    Juan Fernando López Aguilar iS&D
    Brando Benifei iS&D
    Miapetra Kumpula-Natri iS&D
    Gilles Lebreton iID
    Maite Pagazaurtundúa iRENEW
    Martin Sonneborn iNI
    Alexander Alexandrov Yordanov iEVP
    Vladimír Bilčík iEVP
    Gilles Boyer iRENEW
    Jorge Buxadé Villalba iECR
    Miroslav Č힠iS&D
    Cristian Ghinea iRENEW
    Raphaël Glucksmann iS&D
    Jaak Madison iID
    Sven Simon iEVP
    Othmar Karas iEVP
    Kosma Złotowski iECR
    Gunnar Beck iID
    François Alfonsi iGroenen/EVA
    Victor Negrescu iS&D
    Markéta Gregorová iGroenen/EVA
    Niklas Nienass iGroenen/EVA
    Nikolaj Villumsen iGUE/NGL
    Joăo Ferreira iGUE/NGL