EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 26 februari 2020
kalender

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  de bescherming, op het grondgebied van de Unie, van de rechten van de burger, mensenrechten en grondrechten, met inbegrip van de bescherming van minderheden, als verankerd in de Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
 • 2. 
  maatregelen ter bestrijding van alle vormen van discriminatie, behalve van discriminatie op grond van geslacht, op het werk en op de arbeidsmarkt.
 • 3. 
  wetgeving inzake transparantie en de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
 • 4. 
  de totstandbrenging en ontwikkeling van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, met name:
  • a) 
   maatregelen betreffende de binnenkomst en het verkeer van personen, asiel en migratie alsmede justitiële en bestuurlijke samenwerking in civiele zaken
  • b) 
   maatregelen betreffende een geďntegreerd gemeenschappelijk beheer van de buitengrenzen
  • c) 
   maatregelen betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken
 • 5. 
  het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving i, het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat, EUROPOL i, EUROJUST i, CEPOL i en andere organen en agentschappen op dit gebied.
 • 6. 
  de constatering van een duidelijk gevaar van ernstige schending, door een lidstaat, van de beginselen welke de lidstaten gemeen hebben.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Juan Fernando López Aguilar iS&D

Ondervoorzitter(s)

    Maite Pagazaurtundúa iRENEW
    Emil Radev iEVP
    Pietro Bartolo iS&D

Lid/leden

    Sophie in 't Veld (D66) iRENEW
    Javier Moreno Sánchez iS&D
    Cornelia Ernst iGUE/NGL
    Sylvie Guillaume iS&D
    Nuno Melo iEVP
    Paulo Rangel iEVP
    Birgit Sippel iS&D
    Fabienne Keller iRENEW
    Roberta Metsola iEVP
    Balázs Hidvéghi iEVP
    Nicolas Bay iID
    Caterina Chinnici iS&D
    Laura Ferrara iNI
    Jeroen Lenaers (CDA) iEVP
    Nadine Morano iEVP
    Terry Reintke iGroenen/EVA
    Martin Sonneborn iNI
    Jadwiga Wiśniewska iECR
    Konstantinos Arvanitis iGUE/NGL
    Malik Azmani (VVD) iRENEW
    Katarina Barley iS&D
    Pernando Barrena Arza iGUE/NGL
    Vladimír Bilčík iEVP
    Vasile Blaga iEVP
    Ioan-Rareş Bogdan iEVP
    Saskia Bricmont iGroenen/EVA
    Joachim Stanisław Brudziński iECR
    Jorge Buxadé Villalba iECR
    Damien Caręme iGroenen/EVA
    Clare Daly iGUE/NGL
    Anna Júlia Donáth iRENEW
    Lena Düpont iEVP
    Nicolaus Fest iID
    Jean-Paul Garraud iID
    Andrzej Halicki iEVP
    Evin Incir iS&D
    Patryk Jaki iECR
    Marina Kaljurand iS&D
    Assita Kanko iECR
    Peter Kofod iID
    Moritz Körner iRENEW
    Alice Kuhnke iGroenen/EVA
    Nicola Procaccini iECR
    Diana Riba I Giner iGroenen/EVA
    Ralf Seekatz iEVP
    Michal Šimečka iRENEW
    Sylwia Spurek iS&D
    Tineke Strik (GL) iGroenen/EVA
    Ramona Strugariu iRENEW
    Annalisa Tardino iID
    Tomas Tobé iEVP
    Dragoş Tudorache iRENEW
    Milan Uhrík iNI
    Tom Vandendriessche iID
    Bettina Vollath iS&D
    Elena Yoncheva iS&D
    Javier Zarzalejos iEVP
    Lukas Mandl iEVP
    Patrick Breyer iGroenen/EVA
    Cristian Terheş iS&D
    Lívia Járóka iEVP
    Marcel de Graaff (PVV) iID
    Magdalena Adamowicz iEVP

Plaatsvervanger(s)

    Tatjana Ždanoka iGroenen/EVA
    Mara Bizzotto iID
    Monika Hohlmeier iEVP
    Axel Voss iEVP
    Malin Björk iGUE/NGL
    Morten Petersen iRENEW
    Yana Toom iRENEW
    Harald Vilimsky iID
    Elissavet Vozemberg-Vrionidi iEVP
    TomᚠZdechovský iEVP
    Hilde Vautmans iRENEW
    Miguel Urbán Crespo iGUE/NGL
    Romeo Franz iGroenen/EVA
    Abir Al-Sahlani iRENEW
    Bartosz Arłukowicz iEVP
    Lars Patrick Berg iID
    Damian Boeselager iGroenen/EVA
    Olivier Chastel iRENEW
    Nathalie Colin-Oesterlé iEVP
    Gwendoline Delbos-Corfield iGroenen/EVA
    Lucia Ďuriš Nicholsonová iECR
    Sřren Gade iRENEW
    Laura Huhtasaari iID
    Rasa Juknevičienė iEVP
    Beata Kempa iECR
    Mislav Kolakušić iNI
    Ondřej Kovařík iRENEW
    Sergey Lagodinsky iGroenen/EVA
    Nathalie Loiseau iRENEW
    Leopoldo López Gil iEVP
    Jaak Madison iID
    Erik Marquardt iGroenen/EVA
    Jan-Christoph Oetjen iRENEW
    Philippe Olivier iID
    Kris Peeters iEVP
    Anne-Sophie Pelletier iGUE/NGL
    Sabrina Pignedoli iNI
    Sira Rego iGUE/NGL
    Karlo Ressler iEVP
    Loránt Vincze iEVP
    Alexandr Vondra iECR
    Maria Walsh iEVP
    Charlie Weimers iECR
    Isabel Wiseler-Lima iEVP
    Juan Ignacio Zoido Álvarez iEVP
    Petar Vitanov iS&D
    Tanja Fajon iS&D
    Miriam Dalli iS&D
    Dietmar Köster iS&D
    Kati Piri (PvdA) iS&D
    Paul Tang (PvdA) iS&D
    Delara Burkhardt iS&D
    Klára Dobrev iS&D
    Raphaël Glucksmann iS&D
    Giuliano Pisapia iS&D
    Franco Roberti iS&D
    Domčnec Ruiz Devesa iS&D
    Isabel Santos iS&D
    Ska Keller iGroenen/EVA
    Andor Deli iEVP
    Kostas Papadakis iNI
    Rob Rooken (FVD) iECR
    Emmanouil Fragkos iECR
    Tudor Ciuhodaru iS&D
    Romana Tomc iEVP
    Silvia Sardone iID