EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het Europese landbouwbeleid, de kwaliteit van landbouwproducten en wetgeving over dieren.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  de werking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
 • 2. 
  plattelandsontwikkeling, met inbegrip van de activiteiten van de relevante financiële instrumenten
 • 3. 
  wetgeving
  • a) 
   op veterinair en fytosanitair gebied en inzake diervoeding, voorzover deze maatregelen niet bedoeld zijn om de gezondheid van de mens tegen risico's te beschermen
  • b) 
   inzake dierhouderij en het welzijn van dieren
 • 4. 
  verbetering van de kwaliteit van landbouwproducten
 • 5. 
  voorziening van basislandbouwproducten
 • 7. 
  bosbouw en boslandbouw.
 

1.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Norbert Lins iEVP

Ondervoorzitter(s)

    Daniel Buda iEVP

    Elsi Katainen iRENEW


Lid/leden

    Mara Bizzotto iID


    Herbert Dorfmann iEVP
    Martin Häusling iGroenen/EVA
    Jarosław Kalinowski iEVP
    Eric Andrieu iS&D
    Petri Sarvamaa iEVP
    Gilles Lebreton iID
    Ulrike Müller iRENEW
    Maria Noichl iS&D
    Pina Picierno iS&D
    Bronis Ropė iGroenen/EVA
    Anne Sander iEVP
    Annie Schreijer-Pierik (CDA) iEVP
    Angelo Ciocca iID


    Bert-Jan Ruissen (SGP) iECR


    Chris Macmanus iGUE/NGL

Plaatsvervanger(s)

    Corina Creţu iS&D
    Zbigniew Kuźmiuk iECR
    Charles Goerens iRENEW
    Peter Jahr iEVP
    Marc Tarabella iS&D
    Franc Bogovič iEVP
    Anja Hazekamp (PvdD) iGUE/NGL
    Jan Huitema (VVD) iRENEW
    Manolis Kefalogiannis iEVP
    Joëlle Mélin iID
    Michaela Šojdrová iEVP
    Hilde Vautmans iRENEW


    Massimiliano Smeriglio iS&D
    Tonino Picula iS&D2.

Meer informatie

3.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Norbert Lins iEVP

Ondervoorzitter(s)

    Daniel Buda iEVP

    Elsi Katainen iRENEW


Lid/leden

    Mara Bizzotto iID


    Herbert Dorfmann iEVP
    Martin Häusling iGroenen/EVA
    Jarosław Kalinowski iEVP
    Eric Andrieu iS&D
    Petri Sarvamaa iEVP
    Gilles Lebreton iID
    Ulrike Müller iRENEW
    Maria Noichl iS&D
    Pina Picierno iS&D
    Bronis Ropė iGroenen/EVA
    Anne Sander iEVP
    Annie Schreijer-Pierik (CDA) iEVP
    Angelo Ciocca iID


    Bert-Jan Ruissen (SGP) iECR


    Chris Macmanus iGUE/NGL

Plaatsvervanger(s)

    Corina Creţu iS&D
    Zbigniew Kuźmiuk iECR
    Charles Goerens iRENEW
    Peter Jahr iEVP
    Marc Tarabella iS&D
    Franc Bogovič iEVP
    Anja Hazekamp (PvdD) iGUE/NGL
    Jan Huitema (VVD) iRENEW
    Manolis Kefalogiannis iEVP
    Joëlle Mélin iID
    Michaela Šojdrová iEVP
    Hilde Vautmans iRENEW


    Massimiliano Smeriglio iS&D
    Tonino Picula iS&D