EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie, met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en onderhoudt betrekkingen met andere organisaties.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB). Daarbij wordt de commissie bijgestaan door een Subcommissie veiligheid en defensie i;
 • 2. 
  de betrekkingen met andere EU-instellingen en -organen, de VN en andere internationale organisaties en interparlementaire vergaderingen voor aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen;
 • 3. 
  de intensivering van de politieke betrekkingen met derde landen, met name die in de naaste omgeving van de Unie, door middel van belangrijke samenwerkings- en hulpverleningsprogramma's of internationale overeenkomsten i, zoals associatie- en partnerschapsovereenkomsten;
 • 4. 
  de opening, follow-up en sluiting van onderhandelingen over toetreding van Europese staten tot de Unie;
 • 5. 
  kwesties betreffende de rechten van de mens, de bescherming van minderheden en de bevordering van democratische waarden in derde landen. Hierbij wordt de commissie bijgestaan door een Subcommissie mensenrechten i. Onverminderd de relevante bepalingen, kunnen de vergaderingen van de subcommissie worden bijgewoond door leden van andere commissies en organen met bevoegdheden op dit terrein.

De commissie draagt zorg voor de coördinatie van de werkzaamheden van de gemengde parlementaire commissies en parlementaire samenwerkingscommissies, alsmede van de werkzaamheden van de interparlementaire delegaties, delegaties ad hoc en missies voor verkiezingswaarneming die onder haar bevoegdheid vallen.

Een kleine groep Europarlementariërs heeft toegang tot geheime documenten. De bron waarvan een document afkomstig bepaalt echter of zij een document wel of niet mogen inzien. Bovendien is inzage aan strenge voorwaarden verbonden.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    David McALLISTER iEVP

Ondervoorzitter(s)

    Witold Jan Waszczykowski iECR

Lid/leden

    Michael Gahler iEVP
    Kinga Gál iEVP
    Antonio López-Istúriz White iEVP
    Francisco José Millán Mon iEVP
    Jacek Saryusz-Wolski iECR
    Reinhard BütikoferGroenen/EVA
    Tanja Fajon iS&D
    Sandra Kalniete iEVP
    Phil Bennion iRENEW
    Silvio Berlusconi iEVP
    Anna Fotyga iECR
    Tonino Picula iS&D
    Maria Arena iS&D
    Petras Auštrevičius iRENEW
    Fabio Massimo Castaldo iNI
    Nathan Gill iNI
    Karol Karski iECR
    Dietmar Köster iS&D
    Ilhan Kyuchyuk iRENEW
    Javier Nart iRENEW
    Demetris Papadakis iS&D
    Kostas Papadakis iNI
    Kati Piri (PvdA) iS&D
    Sergej Stanishev iS&D
    Harald Vilimsky iID
    Urmas Paet iRENEW
    Hilde Vautmans iRENEW
    Stelios Kouloglou iGUE/NGL
    Željana Zovko iEVP
    Lukas Mandl iEVP
    Alexander Alexandrov Yordanov iEVP
    Traian Băsescu iEVP
    Lars Patrick Berg iID
    Anna Bonfrisco iID
    Susanna Ceccardi iID
    Włodzimierz Cimoszewicz iS&D
    Gina Dowding iGroenen/EVA
    Giorgos Georgiou iGUE/NGL
    Raphaël Glucksmann iS&D
    Klemen Grošelj iRENEW
    Bernard Guetta iRENEW
    Márton Gyöngyösi iNI
    David Lega iEVP
    Nathalie Loiseau iRENEW
    Jaak Madison iID
    Claudiu Manda iS&D
    Thierry Mariani iID
    Vangelis Meimarakis iEVP
    Sven Mikser iS&D
    Manu Pineda iGUE/NGL
    Giuliano Pisapia iS&D
    Diana Riba I Giner iGroenen/EVA
    Jérôme Rivičre iID
    Catherine Rowett iGroenen/EVA
    Nacho Sánchez Amor iS&D
    Isabel Santos iS&D
    Andreas Schieder iS&D
    Radosław Sikorski iEVP
    Hermann Tertsch iECR
    Idoia Villanueva Ruiz iGUE/NGL
    Viola Von Cramon-Taubadel iGroenen/EVA
    Irina Von Wiese iRENEW
    Charlie Weimers iECR
    Isabel Wiseler-Lima iEVP
    Salima Yenbou iGroenen/EVA
    Andrius Kubilius iEVP
    Sunčana Glavak iEVP

Plaatsvervanger(s)

    Adam Bielan iECR
    Neena Gill iS&D
    Frédérique Ries iRENEW
    Andrea Cozzolino iS&D
    Peter van Dalen (CU) iEVP
    Arnaud Danjean iEVP
    Marisa Matias iGUE/NGL
    Norbert Neuser iS&D
    Paulo Rangel iEVP
    Milan Zver iEVP
    Raffaele Fitto iECR
    Nikos Androulakis iS&D
    Nicolas Bay iID
    Andrea Bocskor iEVP
    Andor Deli iEVP
    Angel Dzhambazki iECR
    Jytte Guteland iS&D
    Manolis Kefalogiannis iEVP
    Zdzisław Krasnodębski iECR
    Javi López iS&D
    Emmanuel Maurel iGUE/NGL
    Dan Nica iS&D
    Ernest Urtasun iGroenen/EVA
    Marco Zanni iID
    Jörg Meuthen iID
    Attila Ara-Kovács iS&D
    Malik Azmani (VVD) iRENEW
    Katarina Barley iS&D
    José Ramón Bauzá Díaz iRENEW
    Robert Biedroń iS&D
    Vladimír Bilčík iEVP
    Hynek Blaško iID
    Ioan-Rareş Bogdan iEVP
    Belinda De Lucy iNI
    Filip De Man iID
    Özlem Demirel iGUE/NGL
    Engin Eroglu iRENEW
    Loucas Fourlas iEVP
    Andreas Glück iRENEW
    Markéta Gregorová iGroenen/EVA
    Christophe Grudler iRENEW
    Roman Haider iID
    Robert Hajšel iS&D
    Andrzej Halicki iEVP
    Martin Horwood iRENEW
    Assita Kanko iECR
    Arba Kokalari iEVP
    Athanasios Konstantinou iNI
    Sergey Lagodinsky iGroenen/EVA
    Katrin Langensiepen iGroenen/EVA
    Pierfrancesco Majorino iS&D
    Hannah Neumann iGroenen/EVA
    Juozas Olekas iS&D
    Kris Peeters iEVP
    Alexandra Lesley Phillips iNI
    Luisa Porritt iRENEW
    Miroslav Radačovský iNI
    Bert-Jan Ruissen (SGP) iECR
    Mounir Satouri iGroenen/EVA
    Michal Šimečka iRENEW
    Tineke Strik (GL) iGroenen/EVA
    László Trócsányi iEVP
    Dragoş Tudorache iRENEW
    Milan Uhrík iNI
    Nils Ušakovs iS&D
    Mick Wallace iGUE/NGL
    Elena Yoncheva iS&D
    Javier Zarzalejos iEVP
    Bernhard Zimniok iID
    Daniel Caspary iEVP