Coördinatie nationale economieën

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Rekenmachine, papier, paperclip, balpen

Elke lidstaat van de Europese Unie i is lid van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Deze monetaire unie streeft naar een optimale integratie van de nationale economieën, zodat economische groei en welvaart gestimuleerd worden. Negentien lidstaten van de Europese Unie nemen deel aan de laatste fase van de EMU. Zij gebruiken de euro i als betaalmiddel en stemmen hun economische en financiële politiek op elkaar af.

Naar aanleiding van de economische crisis die in 2008 begon, nam de Europese Unie een aantal maatregelen om de nationale economieën te versterken. Verder is in 2011 het Europees semester ingesteld, waardoor de EU de economische ontwikkelingen in de lidstaten strenger kan controleren, om zo economische en financiële problemen te voorkomen.

Om het vertrouwen van de financiële wereld in de euro te behouden, hebben de lidstaten in de eurozone afspraken gemaakt over de gezondheid van hun nationale economie. Naast de invoering van de euro hebben de lidstaten aanvullende afspraken gemaakt om de nationale economieën gezond te houden. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Stabiliteits- en Groeipact i. De landen die meedoen aan de euro i zijn gebonden aan extra afspraken. Overheidstekorten mogen niet verder oplopen dan 3% van het nationale inkomen. Bij crisissituaties kan worden afgeweken van deze afspraken, zoals bij de coronacrisis het geval is. Zo wil de Europese Commissie i bijvoorbeeld dat in verband met de extra uitgaven rondom de coronacrisis de begrotingsregels pas in 2023 weer normaal in werking treden. In principe zijn alle landen die in de EU zitten en nog geen deel uitmaken van de eurozone, met uitzondering van Denemarken, verplicht om de euro in te voeren zodra een land aan de monetaire eisen voldoet.

1.

Mijlpalen

In 1991 is de Economische en Monetaire Unie i (EMU) opgericht met als doel een gezamenlijk economische politiek op te zetten, de prijsstabiliteit te bevorderen en de werking van de interne markt te verbeteren. Het toezicht op de economieën van de lidstaten is sindsdien steeds verder uitgebreid.

Via het in 2011 ingestelde Europees semester i worden voor iedere lidstaat specifieke aanbevelingen gedaan die de economische ontwikkeling van die lidstaat moeten stimuleren. De leidraad voor deze adviezen is de langetermijnstrategie die de Europese Raad i jaarlijks opstelt. Dat wil zeggen dat de nationale economieën zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. De leidraad voor deze adviezen is de langetermijnstrategie die de Europese Raad jaarlijks opstelt.

Naar aanleiding van de eurocrisis werden de afspraken aangescherpt. De controle op nationale begrotingen wordt verbeterd. Bij landen die te grote tekorten hebben zal de Commissie samen met de Raad van Ministers i voorstellen doen voor de begroting van die landen. En de regeringsleiders van de eurolanden i zullen een aantal keer per jaar bijeenkomen om hun economisch beleid beter op elkaar af te stemmen.

In december 2018 heeft de Eurogroep een akkoord bereikt over de hervormingen in de eurozone. Deze hervormingen zijn bedoeld om de banken te versterken en de EU financieel beter te wapenen tegen nieuwe financiële crises. De gemaakte afspraken, zoals het versterken van het permanente noodfonds voor eurolanden (ESM) treden geleidelijk in werking.

Lees meer

Bron

Taal

Soort Informatie

Europese Unie

NL

Inleiding + samenvatting van de EU wetgeving

2.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie i, de Raad i, het Europees Parlement i, de Europese Raad i en de Europese Centrale Bank i en het Economisch en Financieel Comité een rol.

De besluitvorming over te hoge overheidstekorten in een lidstaat kent meerdere fasen. In eerste instantie stelt de Europese Commissie een verslag op. Het Economisch en Financieel Comité brengt daarover een advies uit. De Commissie stuurt op basis daarvan een advies naar de betrokken lidstaat en de Raad. Vervolgens kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen i, met uitsluiting van de betrokken lidstaat, een aanbeveling vaststellen. Daarnaast mogen de Raad en de Commissie samen advies over de gehele begroting van het land uitbrengen aan de lidstaat in kwestie. Indien de tekorten aanhouden kan de Raad op dezelfde wijze een aanmaning sturen, en ten slotte een boete opleggen. Tot slot informeert de Raad het Europees Parlement over de door haar genomen besluiten.

Voor het vaststellen van de definitie van buitensporige tekorten geldt dat de Raad met eenparigheid van stemmen besluiten neemt, na raadpleging i van het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank. Bij onderwerpen waar de lidstaten op dit terrein samenwerken en hun beleid op elkaar afstemmen, maar niet direct op basis van de Europese verdragen i, vindt besluitvorming plaats volgens de open coördinatiemethode i.

 

Europees orgaan

Verantwoordelijke

Europese Commissie

Eurocommissaris voor Economie i

Eurocommissaris voor een Economie die werkt voor de mensen ... i

Parlementaire Commissie EP

parlementaire commissie Economische en Monetaire zaken en de euro i

Nederlands lid Commissie EP

Ondervoorzitter(s)


Lid/leden


Plaatsvervanger(s)

Raad van de Europese Unie

Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin)

Nederlandse afvaardiging Raad van de Europese Unie

Wopke Hoekstra i (CDA), minister van Financiën

Alexandra van Huffelen i (D66), Hans Vijlbrief i (D66), staatssecretaris van Financiën

Stef Blok i (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat

Invloed nationale parlementen

Het Nederlandse parlement heeft ook een rol in de totstandkoming van Europees beleid. Dat kan formeel op twee manieren. Ten eerste controleert de Staten-Generaal de minister of staatssecretaris die naar de Raad van de Europese Unie gaat om over het onderwerp te praten. Daarnaast kunnen nationale parlementen van de lidstaten op basis van een subsidiariteitstoets i binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden i.

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

 

Nederlands orgaan

Verantwoordelijke

Tweede Kamer

Vaste commissie voor Economische Zaken (EZ) - Tweede Kamer i

Vaste commissie voor Europese Zaken (EUZA) - Tweede Kamer i

Eerste Kamer

Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken (EZ) i

Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA) i

Betrokken bij wetgeving en uitvoering

 

Betrokken instantie

Verantwoordelijke

Directoraat-Generaal

DG Economische en financiële zaken i

3.

Juridisch kader

De coördinatie van het economische beleid vindt haar basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) i en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) i:

  • beginselen: VEU titel I art. i lid 3, eerste deel VwEU titel I art. i lid 2, art. i
  • algemeen economisch beleid: derde deel VwEU titel VIII art. 119 i, derde deel VwEU titel VIII hoofdstuk 1 art. 120 i, 121 i
  • institutionele inkadering: derde deel VwEU titel VIII hoofdstuk 3 (artikelen 134 t/m 135)
  • solidariteitsclausule: derde deel VwEU titel VIII hoofdstuk 1 art. 122 i
  • relatie openbare lichamen en kredietfaciliteiten: derde deel VwEU titel VIII hoofdstuk 1 art. 123 i, 124 i, 125 i
  • overheidstekorten: derde deel VwEU titel VIII hoofdstuk 1 art. 126 i, afspraken tussen regeringsleiders vastgelegd in deze verklaring
  • relatie werkgelegenheidsbeleid: derde deel VwEU titel IX art. 146
  • externe economische relaties: vijfde deel VwEU titel III hoofdstuk 2 art. 212 i lid 1

4.

Meer informatie

Achtergrondartikelen

Europese Unie

Algemeen overzicht EU

Factsheet Europees Parlement

Wetgevingsoverzicht

Statistieken Eurostat