Beleid humanitaire hulp

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Huis verwoest

De Europese Unie levert vier soorten humanitaire hulp: noodhulp, voedselhulp, hulp aan vluchtelingen en het ondersteunen van onderwijs. Ieder jaar worden er gebieden in de wereld getroffen door natuurrampen en oorlogen. Via de Europese hulporganisatie ECHO i levert de Europese Unie i in dit soort gevallen hulp aan de getroffen gebieden. Daarnaast bestaat er een Europese snelle interventiemacht om in het geval van crisissituaties snel ter plaatse hulp te verlenen.

ECHO heeft zelf geen personeel of apparatuur om noodhulp te leveren. Het financiert en coördineert de humanitaire hulp en trekt daarin samen op met NGO’s, gespecialiseerde VN-agentschappen zoals UNHCR i, en het Internationale Rode Kruis. Deze instituties zorgen voor het veldwerk, ECHO verschaft het geld en de goederen aan deze organisaties om de hulp te leveren.

Bij calamiteiten binnen de Europese Unie kan een beroep worden gedaan op het Solidariteitsfonds i. Dit fonds is onder meer bestemd voor wederopbouw van de infrastructuur, kosten van tijdelijke huisvesting van getroffen burgers en schoonmaak van de natuur. Daarnaast biedt het 'European Medical Corps' medische ondersteuning, grijpt het 'Emergency Response Coordination Centre' in bij (natuur)rampen en zet het Mechanisme voor Civiele Bescherming van de Unie i (RescEU) zich in voor bescherming van mensen, milieu en cultureel erfgoed. Ten slotte kunnen jongeren een vrijwillige bijdrage leveren aan Europese hulpmissies via het vrijwilligerskorps.

1.

Mijlpalen

ECHO

De Europese hulporganisatie ECHO is sinds 1992 in ruim 140 landen werkzaam geweest en richt zich met name op praktische hulp: het aanleveren van voedsel, het bieden van noodhulp en het opvangen van vluchtelingen.

Nobelprijs

Op 12 oktober 2012 werd bekend gemaakt dat de EU de Nobelprijs voor de Vrede had gewonnen. De voorzitters van de Europese Commissie i, het Europees Parlement i en de Europese Raad i hebben hebben besloten om het geld dat aan de Nobelprijs voor de vrede is verbonden te gebruiken voor het EU-initiatief Vredeskinderen in het kader van humanitaire hulp.

ERCC

In 2013 werd het 'Emergency Response Coordintion Centre' (ERCC) geopend in Brussel, en is 24 uur per dag standby zodat de EU en haar lidstaten op tijd en efficiënt kunnen worden geholpen bij rampen.

Hulp buiten EU

Sinds 2015 worden ook mensen van buiten de EU die getroffen zijn door een natuurramp door de EU gesteund. Zo kon het Caribisch gebied in 2017, nadat sommige eilanden grotendeels werden verwoest door meerdere orkanen, rekenen op steun.

European Medical Corps

In februari 2016 is het 'European Medical Corps' gelanceerd. Op vrijwillige basis stellen EU-lidstaten medische teams en apparatuur ter beschikking die kunnen worden ingezet bij noodgevallen op gezondheidsgebied, zowel binnen als buiten de EU.

 

2.

Wie doet wat

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie i, de Raad i en het Europees Parlement i een rol. De besluitvorming verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure i.

 

Europees orgaan

Verantwoordelijke

Europese Commissie

Eurocommissaris voor Crisisbeheer i

Eurocommissaris voor Cohesie en Hervormingen i (wanneer het betrekking heeft op het Solidariteitsfonds i)

Parlementaire commissie Europees Parlement i

Parlementaire commissie Ontwikkelingssamenwerking i

Nederlands lid commissie Europees Parlement

Er zitten geen Nederlandse leden in deze commissie

Raad van de Europese Unie i

Raad Buitenlandse Zaken i

Nederlandse afvaardiging Raad van Ministers

Liesje Schreinemacher i (VVD), minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Invloed nationale parlementen

Nationale parlementen van de lidstaten kunnen binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met het onderwerp zou moeten bezighouden i.

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken:

 

Nederlands orgaan

Verantwoordelijke

Tweede Kamer

Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHaOS) i

Eerste Kamer

Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) i

Betrokken bij uitvoering

 

Betrokken instantie EU/internationaal

Verantwoordelijke

Directoraat-Generaal

Directoraat-Generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Operaties (ECHO) i

VN i

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

3.

Juridisch kader

De juridische basis voor ontwikkelingssamenwerking is terug te vinden in het Verdrag betreffende Europese Unie (VEU) i onder gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid en in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) i.

  • beleid humanitaire hulp: VEU titel V artikel 43 i en VwEU, eerste deel, Titel I, artikel i en vijfde deel, titel III, artikelen 208-211

4.

Meer informatie

Europese Unie

Algemeen overzicht EU

Factsheet Europees Parlement

Wetgevingsoverzicht