Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (EMPL) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 5 april 2020
kalender

Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (EMPL)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i heeft de taak om bij te dragen aan de ontwikkeling van een modern, innovatief en duurzaam Europees sociaal model met meer en betere banen in een gemeenschap gebaseerd op gelijke kansen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en arbeidsmobiliteit i.

Enkele taken van dit DG zijn:

  • meer en betere banen
  • vrij verkeer van werknemers en de coördinaatie van sociale veiligheidsschema's
  • betere werkomstandigheden
  • sociale inclusie

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 902 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
02.04.2020  Uitvoering van Besluit (EU) 2016/344 tot oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij de aanpak van zwartwerk.
Verslag com(2020)129
 
02.04.2020  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 223/2014 as regards the introduction of specific measures for ...
Verordening com(2020)141
 
26.02.2020  Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.
Besluit com(2020)70
 
22.01.2020  Machtiging van de lidstaten om het Verdrag betreffende geweld en intimidatie, 2019 (nr. 190) van de IAO te bekrachtigen.
Besluit com(2020)24
 
14.01.2020  Sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities.
Mededeling com(2020)14
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 293 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
04.09.2019  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1309/2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020).
Verordening com(2019)397
 
02.07.2019  Globaliseringsfonds EGF/2019/000 TA 2019 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie.
Besluit com(2019)290
 
30.01.2019  Noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.
Verordening com(2019)53
 
04.10.2018  Globaliseringsfonds aanvraag van Griekenland - EGF/2018/003 EL/Attica Uitgeverijen.
Besluit com(2018)667
 
10.09.2018  Globaliseringsfonds aanvraag van Portugal - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa kleding.
Besluit com(2018)621
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 165 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
27.02.2019  Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.
Besluit com(2019)151
 
26.04.2017  Voorstel voor een interinstitutionele afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten.
Besluit com(2017)251
 
10.06.2016  Aanbeveling van de Raad van 19 december 2016 tot invoering van bijscholingstrajecten: nieuwe mogelijkheden voor volwassenen.
Aanbeveling com(2016)382
 
10.06.2016  Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren en tot intrekking van de aanbeveling uit 2008 tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor leven lang ...
Aanbeveling com(2016)383
 
17.09.2015  Integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt.
Aanbeveling com(2015)462