Directoraat-generaal Maritieme zaken en Visserij (MARE)

Dit directoraat-generaal i moet ervoor zorgen dat de politieke prioriteiten van de Commissie op het gebied van visserij en maritieme zaken worden uitgevoerd. Het DG is belast met het beheer van het gemeenschappelijk visserijbeleid i (GVB) dat een basis moet bieden voor duurzame visserij in de wateren van de Europese Unie en daarbuiten, rekening houdend met milieu-, economische en sociale aspecten en volgens de beginselen van goed bestuur.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Milieu, maritieme zaken en visserij i.

De belangrijkste taken zijn:

  • maatregelen nemen en voorstellen doen voor de instandhouding en het beheer van de visserijhulpbronnen om te waarborgen dat deze op duurzame wijze worden geëxploiteerd
  • zorgen voor het dagelijkse beheer van de visstanden op basis van verslagen over de vangsten en door aanpassingen van de beschikbare vangstmogelijkheden
  • erop toezien dat de regels van het GVB doeltreffend worden toegepast en dat de lidstaten de geldende beperkingen controleren en handhaven
  • de dialoog bevorderen tussen vissers, wetenschappers en visserijbeheerders
  • de EU vertegenwoordigen in de relevante internationale en regionale visserijorganisaties
  • met derde landen onderhandelen over visserijovereenkomsten en dergelijke overeenkomsten uitvoeren
  • gegevensverzameling, wetenschappelijke evaluaties en onderzoek op visserijgebied bevorderen
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 432 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
07.10.2021  The implementation of Article 17 of the Common Fisheries Policy Regulation.
ini(2021)2168
 
07.10.2021  The state of play in the implementation of the Common Fisheries Policy and future perspectives.
ini(2021)2169
 
07.10.2021  Toward a sustainable blue economy in the EU: the role of the fisheries and aquaculture sectors.
ini(2021)2188
 
07.10.2021  Striving for a sustainable and competitive EU aquaculture: the way forward.
ini(2021)2189
 
06.10.2021  Toewijzing van vangstmogelijkheden in het kader van het protocol (2021-2024) voor de uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij met de ...
Verordening com(2021)611
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 444 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
29.06.2021  Standpunt dat namens de EU voor de periode 2021-2026 moet worden ingenomen in het Gespecialiseerd Comité voor de visserij dat is opgericht bij de Handels- en ...
Besluit com(2021)353
 
02.06.2021  Wijziging van Verordening (EU) 2021/92 wat betreft bepaalde vangstmogelijkheden voor 2021 in wateren van de Unie en wateren buiten de Unie.
Verordening com(2021)280
 
19.05.2021  Ondertekening en voorlopige toepassing van het uitvoeringsprotocol (2021-2026) bij de visserijovereenkomst tussen Gabon en de EG.
Besluit com(2021)246
 
19.05.2021  Verdeling van de vangstmogelijkheden die zijn vastgesteld in het uitvoeringsprotocol (2021-2026) bij de visserijovereenkomst tussen Gabon en de EG.
Verordening com(2021)248
 
10.03.2021  Wijziging van Verordening (EU) 2021/92 wat betreft bepaalde vangstmogelijkheden voor 2021 in wateren van de Unie en wateren buiten de Unie.
Verordening com(2021)111
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 398 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
08.07.2021  Wijziging van Verordening 2019/440 betreffende de verdeling van de vangstmogelijkheden in het kader van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de ...
Verordening com(2021)377
 
30.06.2021  Wijziging van de Verordeningen (EU) 2019/1919, (EU) 2021/91 en (EU) 2021/92 wat betreft bepaalde vangstmogelijkheden voor 2021 in wateren van de Unie en wateren buiten ...
Verordening com(2021)357
 
15.06.2021  Wijziging van Verordening 2020/1706 wat betreft de opname van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde visserijproducten.
Verordening com(2021)308
 
08.05.2017  Standpunt EU in de Regionale Organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (SPRFMO).
Besluit com(2017)216
 
08.05.2017  Standpunt EU in de vergadering van de partijen bij de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan (SIOFA).
Besluit com(2017)214