Directoraat-generaal Uitbreiding (ELARG)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i hield zich bezig met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en de voorbereidingen daarvoor. De uitbreiding moet leiden tot verspreiding van vrede en stabiliteit, vrijheid en democratie, welvaart en solidariteit over heel Europa. Dit DG viel onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen i.

Per 1 januari 2015 is dit DG vervangen door het DG Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen (NEAR) i.

De taken van dit DG zijn:

  • het beheren van het proces waarbij landen lid worden van de Europese Unie
  • het helpen van kandidaat-lidstaten en potentiële lidstaten met de Criteria van Kopenhagen i en het meten van hun voortgang
  • het definiëren en implementeren van het Europese stabiliteits-en associatiebeleid in de Balkanlanden
  • het onderhouden van de relatie met kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten
  • problemen inventariseren als gevolg van de toetreding van Cyprus als een verdeeld eiland
  • het beheren van de financiële steun aan kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten
  • het beheren van de het informatie- en communicatiebeleid van de Commissie gerelateerd aan kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 146 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
25.11.2021  Security in the Eastern Partnership area and the role of Common Security and Defence Policy.
ini(2021)2199
 
25.11.2021  EU Border Regions: Living labs of European integration.
ini(2021)2202
 
11.02.2021  Cooperation on fight against organised crime in the Western Balkans.
ini(2021)2002
 
19.12.2019  Report on the 2019-2020 Commission Reports on Montenegro.
ini(2019)2173
 
19.12.2019  Report on the 2019-2020 Commission Reports on Turkey.
ini(2019)2176
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 57 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
14.06.2018  Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III).
Verordening com(2018)465
 
06.10.2016  Sluiting van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Bosnië en Herzegovina in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2016)640
 
18.07.2016  Procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Kosovo.
Verordening com(2016)460
 
30.04.2015  Sluiting stabilisatie- en associatieovereenkomst met Kosovo.
Associatieovereenkomst com(2015)181
 
31.03.2014  Sluiting van een protocol bij de kaderovereenkomst met Libanon over algemene beginselen voor deelname van Libanon aan programma's van de Unie .
Besluit com(2014)201
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 17 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
11.11.2013  Goedkeuring van het door de Commissie, namens Euratom, sluiten van een protocol bij de overeenkomst met Macedonië om rekening te houden met de toetreding van Kroatië.
Aanbeveling com(2013)778
 
26.04.2011  Standpunt van de Unie inzake het besluit van de Stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro tot wijziging van zijn reglement van orde.
Besluit com(2011)230
 
03.02.2010  Standpunt van de Unie in het interimcomité EU-Servië inzake het reglement van orde van het comité, met inbegrip van de taakomschrijving en de structuur van de subcomités ...
Besluit com(2010)22
 
22.12.2009  In de stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro in te nemen standpunt inzake het reglement van orde.
Besluit com(2009)688
 
10.04.2008  Wijziging van Verordening (EG) nr. 866/2004 inzake een regeling op grond van artikel 2 van Protocol nr. 10 van de Toetredingsakte met voorschriften ten aanzien van ...
Verordening com(2008)8