Directoraat-generaal Milieu (ENV)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ontwerpt nieuwe milieuwetgeving, werkt deze uit en ziet erop toe te dat de overeengekomen maatregelen ook daadwerkelijk door de lidstaten in praktijk worden gebracht. Opdracht daarbij is: het milieu voor huidige en toekomstige generaties te beschermen, te bewaren en te verbeteren en de duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Milieu, maritieme zaken en visserij i.

Aandachtspunten zijn onder meer:

  • de kwaliteit van het leven handhaven en verbeteren door bescherming van natuurlijke hulpbronnen en het voorkomen van risico's
  • efficiënt gebruik van de hulpbronnen bevorderen door maatregelen over productie, consumptie en afvalverwijdering
  • de zorg voor het milieu integreren in de overige beleidsterreinen van de EU
  • bij de economische groei rekening houden met maatschappelijke en milieubehoeften van de huidige bevolking en van toekomstige generaties
  • bestrijding van klimaatverandering en behoud van de biodiversiteit
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 790 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
03.09.2021  Standpunt EU in het Verdrag ter bescherming van het mariene milieu in het Oostzeegebied (“Verdrag van Helsinki”) inzake wijziging van bijlage III, deel II, bij dat ...
Besluit com(2021)534
 
03.09.2021  Standpunt EU tijdens de zevende zitting van de vergadering van partijen bij het Verdrag van Aarhus inzake naleving in het kader van de zaken ACCC/C/2008/32 en ...
Besluit com(2021)532
 
27.07.2021  Standpunt EU met betrekking tot bepaalde wijzigingen van bijlage 3 bij de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels.
Besluit com(2021)426
 
30.06.2021  Standpunt EU in het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan met betrekking tot een besluit inzake de ...
Aanbeveling com(2021)352
 
27.05.2021  Vooruitgang in de uitvoering van het EU-initiatief inzake bestuivers.
Verslag com(2021)261
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 251 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
10.03.2021  Standpunt EU in de Internationale Raad voor tropisch hout in verband met de verlenging van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout van 2006.
Besluit com(2021)112
 
17.02.2021  Standpunt EU over aanpassingen op het Verdrag van Minamata inzake kwik in verband met de vaststelling van besluiten tot wijziging van de bijlagen A en B bij dat verdrag.
Besluit com(2021)63
 
09.02.2021  Indiening van een voorstel namens de EU om chloorpyrifos op te nemen in bijlage A bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen.
Besluit com(2021)47
 
16.10.2020  EU-standpunt 40e vergadering Permanente Commissie van het Verdrag inzake behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa (Verdrag van Bern).
Besluit com(2020)654
 
07.08.2020  Voorstellen wijzigen bijlage Verdrag van Bazel inzake de beheersing van grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan.
Besluit com(2020)362
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 211 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
28.08.2017  Standpunt EU met betrekking tot de voorstellen tot wijziging van de bijlagen van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2017)455
 
07.04.2017  Standpunt EU met betrekking tot voorstellen tot wijziging van de bijlagen bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2017)166
 
22.09.2016  Standpunt EU in de IMO inzake de aanwijzing van de Oostzee en de Noordzee als stikstofoxide-emissiebeheersgebieden.
Besluit com(2016)617
 
23.10.2014  Machtiging van de opening van onderhandelingen over wijziging van het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen.
Aanbeveling com(2014)651
 
02.09.2014  Standpunt EU met betrekking tot voorstellen tot wijziging van de bijlagen bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2014)544