Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35406 - Initiatiefvoorstel Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers); Geleidende brief; Geleidende brief
Document date 06-03-2020
Publication date 06-03-2020
Nummer KST354061
Reference 35406, nr. 1
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

 

35 406

Voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 maart 2020

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Wij verzoeken u, het wetsvoorstel en de memorie van toelichting, gelet op de urgentie, voor een spoedadvies aan de Afdeling Advisering van de

Raad van State te sturen.

Wilders

Emiel van Dijk

kst-35406-1

ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 406, nr. 1


 
 
 

3.

More information

 

4.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.