Bulgarian presidency of the EU (Bulgarian Presidency)

Source: Europa Nu.
logo Bulgaars voorzitterschap EU © Bulgaars voorzitterschap

Van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 vervult Bulgarije i voor het eerst het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie i. Bulgarije volgt hiermee Estland i op. Bulgarije wil zich daarbij richten op de toekomst van de Europese Unie, de Westelijke Balkan, veiligheid en stabiliteit in Europa en de digitale economie.

Dit sluit aan bij de gemeenschappelijke doelen van de trojka i die Bulgarije samen met Estland en Oostenrijk vormt. Deze doelen zijn met name gericht op Europese veiligheid, het versterken van de buitengrenzen van de EU, economische groei en concurrentievermogen.

Het thema van het Bulgaars voorzitterschap is 'United We Stand Strong'. Bulgarije stelt dat de Europese droom leeft en dat een verenigd Europa cruciaal is. Dit heeft betrekking op zowel eenheid tussen de lidstaten als tussen de verschillende Europese instellingen.

1.

Prioriteiten Bulgaars voorzitterschap

Veiligheid, solidariteit en stabiliteit zijn drie kernwoorden van het Bulgaars voorzitterschap. Zo wil Bulgarije de kwetsbaarheid van de Europese Unie aanpakken en laten zien dat de EU zorg draagt voor het welzijn van haar burgers. Ook onderkent het dat er bepaalde uitdagingen zijn die om een gezamenlijke aanpak vragen en niet op nationaal of lokaal niveau opgelost kunnen worden.

Bulgarije heeft daarom vier prioriteiten vastgesteld. Deze prioriteiten zijn:

 • De toekomst van de Europese Unie en jongeren
 • De Westelijke Balkan
 • Veiligheid en stabiliteit in een sterk en verenigd Europa
 • Digitale economie en vaardigheden voor de toekomst

De toekomst van de Europese Unie

Economische groei en sociale cohesie zijn belangrijke onderdelen van het toekomstperspectief van de Europese Unie. Hoewel er veel vooruitgang is geboekt op het gebied van werkgelegenheid, zijn er nog een aantal uitdagingen.

Daarom zal Bulgarije zich inzetten voor:

 • De deelname van alle EU-landen in het debat over hervormingen van de Eurozone, ook wanneer landen daar zelf geen onderdeel van zijn
 • Een debat over het Meerjarig Financieel Kader i en de rol van het cohesiebeleid
 • Een intensivering van de Economische en Monetaire Unie (EMU i)
 • Meer investeringen in onderwijs, opleiding en werkgelegenheid voor jongeren

De Westelijke Balkan

Een verenigd Europa houdt volgens Bulgarije in dat ook de Westelijke Balkan een duidelijk Europees perspectief moet hebben. Ook moet de regio een binding hebben met de Europese lidstaten.

Doelstellingen zijn:

 • Het stimuleren en steunen van toetredingshervormingen in deze landen
 • Het ontwikkelen van een actieplan met concrete stappen
 • Het verbinden van de regio met de Europese Unie, met name op het gebied van vervoer, luchtvaart, energie, onderwijs en IT.
 • Het promoten van de Europese digitale agenda

Veiligheid en stabiliteit in een sterk en verenigd Europa

De Europese burgers hebben veiligheid en stabiliteit nodig. Alleen op die manier kunnen de Europese waarden blijven voortbestaan. Daarom wil Bulgarije zich met name focussen op het asiel- en migratiebeleid.

Doelstellingen zijn:

 • Een efficiënt beleid voor terugkeer en vertrek
 • Een evenwicht tussen oplossingen voor de korte en lange termijn. Deze oplossingen moeten de bron van de migratie aanpakken en niet alleen de gevolgen.
 • Het versterken van de grenscontroles
 • Goede informatie-uitwisseling tussen de betrokken instanties
 • Het leggen van de fundamenten voor een Europees Defensiegemeenschap i

Digitale economie en vaardigheden voor de toekomst

Technologische ontwikkeling is alleen mogelijk wanneer er een digitale interne markt is, innovatie toegankelijk is voor iedereen en educatie aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Daarom zal tijdens het Bulgaars voorzitterschap de focus liggen op:

 • Het moderniseren van onderwijssystemen
 • Besluitvaardigheid op onderwerpen zoals e-privacy, cybersecurity, copyright, vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens en regels omtrent elektronische communicatie
 • Het voltooien van de digitale interne markt

2.

Resultaten van het Bulgaars voorzitterschap

Het zwaartepunt van het Bulgaars voorzitterschap lag op het verbeteren en hervormen van het asielsysteem van de Europese Unie. Dit systeem bestaat uit zes verschillende wetteksten en onder het Bulgaars voorzitterschap is aan al deze zes documenten gewerkt. Volgens Bulgarije is de meeste progressie geboekt op de richtlijn over de normen voor de opvang van asielzoekers, de richtlijn over het erkennen van personen die internationale bescherming nodig hebben en het EU-hervestigingskader.

Daarbij heeft het Bulgaars voorzitterschap een belangrijke rol gespeeld in het voorbereiden van de Europese top van 28 en 29 juni i. Bulgarije heeft de voorstellen aangedragen om de Dublin-verordening i en de EU-Visumcode i te hervormen.

Op 3 juli 2018 heeft een debat over de resultaten van het Bulgaars voorzitterschap plaatsgevonden in het Europees Parlement. Manfred Weber i heeft namens de fractie van De Europese Volkspartij i gezegd dat hij positief verrast en tevreden is over de uitkomsten van het Bulgaars voorzitterschap, met name over de combinatie van versterking van Europese grensbewaking enerzijds en de bescherming van mensenrechten van vluchtelingen anderzijds. Weber heeft daaraan toegevoegd dat zijn fractie een voorstander is van Bulgaars lidmaatschap van Schengen i.

Ska Keller i van De Groenen / Europese Vrije Alliantie i voegde daaraan toe dat veel problemen, bijvoorbeeld met betrekking tot de monetaire unie of de brexit, nog niet zijn opgelost, maar dat dit niet te wijten valt aan het Bulgaars voorzitterschap. Zij complimenteerde de inzet van het Bulgaars voorzitterschap met name op het gebied van de Westelijke Balkan. Keller riep echter ook Bulgarije op om te blijven strijden tegen corruptie en te werken aan mediapluriformiteit.

3.

Meer informatie