Amendementen: manier van invloed uitoefenen van het Europees Parlement

Source: European Parliament (EP) i, published on Thursday, April 8 2010, 17:46.

Amendementen i vormen de belangrijkste wijze waarop het Europees Parlement i middels zijn leden invloed kan uitoefenen op de EU-wetgeving. De belangen van de kiezer, lobbyisten, NGO's of andere belangengroepen kunnen worden meegewogen bij het indienen van de amendementen. Er moeten echter een aantal regels worden opgevolgd.

Wat een amendement?

Een amendement is een formele wijziging van een wetgevend document, met als doel deze te herzien of te verbeteren. Dit gebeurt door het schrappen of toevoegen van tekst of door het vervangen van woorden of cijfers.

Hoe verloopt de procedure?

De Europese Commissie i stelt de ontwerpwetgeving voor aan de bevoegde commissie van het Europees Parlement. Daarna gaat de tekst naar de plenaire vergadering waar het voltallige Parlement zich erover buigt. Tijdens deze fase kunnen de leden amendementen indienen. Na de stemming in de plenaire vergadering gaat de aangenomen tekst naar de Raad.

De indiening van amendementen omvat meestal de interactie tussen de Europese Parlementsleden, politieke adviseurs, EU-instellingen, lobbyisten, belangengroepen en NGO's... Een ieder die de EU-wetgeving wenst te beïnvloeden.

De Nederlandse Ria Oomen-Ruijten i (EVP) legt uit: "Ik dien amendementen in in overleg met een adviseur van mijn politieke fractie, maar ook belangengroepen worden aangehoord. Op basis hiervan vorm ik mijn mening. Dit hele proces kan maanden, zelfs jaren duren."

Wie kunnen amendementen indienen?

Tijdens de eerste lezing in de commissie kan elk Europees Parlementslid amendementen indienen. Bij de tweede lezing in de commissie kunnen alleen de leden van de verantwoordelijke commissie deze indienen, terwijl in het plenaire stadium de commissie, een fractie of 40 parlementsleden dit kunnen doen.

Vladimír Ma?ka (S&D, SK): "Het doel van de wijzigingen is de positie van het Europees Parlement en die van de Raad te beïnvloeden inzake het voorstel voor toekomstige wetten die een directe impact hebben op het dagelijks leven van alle EU-burgers."

Andrew Duff (ALDE, UK) is de auteur van duizenden amendementen: "Wijzigingen zijn leuk en de moeite waard. Dit is hoe we de wet en het beleid vormgeven en veranderen."

Hoe worden ze ingediend?

Amendementen worden meestal schriftelijk ingediend in een officiële EU-taal. Mondelinge amendementen worden minder gebruikt omdat ze kunnen interfereren met de goede werking en de duidelijkheid van een stemming. Er wordt eerst over de amendementen gestemd, pas daarna kan over de definitieve tekst van het Europees Parlement worden gestemd.

Duff: "Onderhandelingen tussen de Europese Parlementsleden over de opstelling van amendementen vormt de kern van het parlementaire leven. Ik ben vaak verrast door last minute veranderingen in de stemmingen."

Ma?ka: "Het amendement is efficiënt als de auteur erin slaagt de steun te vinden voor de wijzigingen." Ma?ka noemde als voorbeeld de verhoging van de financiële middelen van het Erasmus-programma waardoor reeds 2 miljoen Europese studenten in het buitenland hebben kunnen studeren.

Oomen-Ruijten: "Ik ben erg trots op het feit dat ik een amendement heb ingediend dat is aangenomen in een nieuwe verordening. Door dit amendement is het mogelijk dat een Europeaan die in een ander EU-land woont, zonder toestemming van wie dan ook, ook in het thuisland een medische behandeling mag ondergaan. Gepensioneerde Nederlanders die bijvoorbeeld naar Spanje zijn verhuisd, kunnen nu bij ziekte ervoor kiezen in Nederland behandeld te worden."

REF. : 20100406STO72099

Nadere informatie :

Al het nieuws