Gedeputeerde Staten

Source: Parlement.com.

De Provinciale Staten i kiezen minimaal drie en maximaal zeven gedeputeerden voor een periode van vier jaar. Deze Gedeputeerde Staten vormen met de Commissaris van de Koning i het dagelijkse bestuur van de provincie. Ieder lid van Gedeputeerde Staten (de gedeputeerde) heeft een eigen takenpakket (portefeuille), bijvoorbeeld financiën, ruimtelijke ordening, verkeer of welzijn. De Commissaris van de Koning maakt als voorzitter deel uit van het College van Gedeputeerde Staten.

Gedeputeerde Staten bepalen het beleid van de provincie en leggen voorstellen daartoe voor aan Provinciale Staten. Daarnaast voeren GS een aantal regelingen van de rijksoverheid uit (medebewind). Ook houden zij toezicht op de besturen van gemeenten i en waterschappen i.

De gedeputeerden leggen verantwoording af aan Provinciale Staten, en zijn verplicht informatie over hun beleidsterrein te verstrekken aan Provinciale Staten, tenzij dit in strijd is met het algemeen belang. Gedeputeerden kunnen worden ontslagen door Provinciale Staten, als zij niet meer het vertrouwen van Provinciale Staten genieten.

Sinds 2003 is er in de provincies sprake van dualisme, een scheiding tussen bestuur en volksvertegenwoordiging. Voordien werden de leden van Gedeputeerde Staten uit de Provinciale Staten gekozen, sinds 2003 maken de gedeputeerden niet langer deel uit van Provinciale Staten.

De inrichting, taken en bevoegdheden van Gedeputeerde Staten zijn vastgelegd in de Provinciewet i.

 

Meer over