Motie over het indienen van een klacht bij het Europese Hof - Interpellatie Wilders over geweigerde toegang tot het Verenigd Koninkrijk

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 31864 - Interpellatie Wilders over geweigerde toegang tot het Verenigd Koninkrijk.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie Wilders over geweigerde toegang tot het Verenigd Koninkrijk; Motie over het indienen van een klacht bij het Europese Hof 
Document date 18-02-2009
Publication date 26-02-2009
Nummer KST128093
Reference 31864, nr. 2
From Staten-Generaal (SG)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 864

Interpellatie Wilders over geweigerde toegang tot het Verenigd Koninkrijk

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID HALSEMA

Voorgesteld 18 februari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Verenigd Koninkrijk de toegang heeft ontzegd aan Tweede Kamerlid Wilders op grond van «een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor het fundamentele belang van de Britse samenleving», maar nalaat deze bedreiging in dit individuele geval voldoende of overtuigend te preciseren;

overwegende, dat hierdoor een EU-burger de toegang is ontzegd tot het grondgebied van een EU-lidstaat vanwege diens opvattingen;

overwegende, dat de Britse regering hierdoor wellicht strijdig handelt met artikel 27, lid 2, van de richtlijn betreffende het recht op vrij verkeer;

verzoekt de regering op grond van artikel 227 van het Europese Verdrag een klacht hierover voor te leggen aan de Europese Commissie en deze na positief advies rechtstreeks in te dienen bij het Europese Hof van Justitie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Halsema

 
 
 

3.

More information

 

4.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.