Stemmen

Source: Parlement.com.

Alle Nederlandse staatsburgers van 18 jaar en ouder hebben stemrecht i bij verkiezingen en referenda, tenzij bij rechterlijk vonnis het kiesrecht is ontzegd. Men kan stemmen voor:

Voor de gemeenteraden en eilandraden hebben ook niet-Nederlanders stemrecht, mits zij vijf jaar onafgebroken en legaal in Nederland verblijven.

Om te stemmen heeft men een stempas nodig die tijdig wordt toegstuurd, en een identiteitsbewijs. Het is ook mogelijk om een andere stemgerechtigde te machtigen i. Voor de Provinciale Staten en voor de Tweede Kamer is het mogelijk in een andere gemeente te stemmen. Voor de Provinciale Staten is het dan wel nodig dat die gemeente in dezelfde provincie ligt.

Nederlanders in het buitenland kunnen voor de Tweede Kamer en voor het Europees Parlement een stem uitbrengen.

1.

Stemmen door burgers

 • Stempas

  Wie kiesgerechtigd i is mag op de verkiezingsdag tussen 07.30 en 21.00 uur gaan stemmen. Ten minste veertien dagen daarvoor ontvangen de kiesgerechtigden een stempas om te stemmen in een van de stembureaus in de gemeente waar de kiesgerechtigde woont.

 • Op de verkiezingsdag

  Op de verkiezingsdag zijn de stembureaus van half acht 's ochtends tot negen uur 's avonds open. Iedereen die stemgerechtigd is, kan dan zijn stem uit brengen. Een kiezer krijgt een stembiljet overhandigd. Wie niet zelf kan stemmen, kan iemand anders machtigen i. Een stembureau is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop en voor het tellen van de stemmen. Het bestaat uit minimaal drie leden die door burgemeester en wethouders worden benoemd.

 • Bij volmacht stemmen

  Het is ook mogelijk om per volmacht te stemmen. Kiezers die niet zelf kunnen stemmen, bijvoorbeeld omdat zij in het buitenland op vakantie zijn, of omdat zij ziek zijn, kunnen op die manier toch hun stem uitbrengen. Ook personen die in bewaring zijn gesteld kunnen op deze manier stemmen.

 • In een andere gemeente stemmen

  Een kiezer die op de dag van de verkiezingen niet in de eigen gemeente kan of wil stemmen kan een verzoek indienen om in een andere gemeente zijn stem uit te brengen. Hiervoor moet hij of zij een kiezerspas aanvragen.

 • Stemmen in het buitenland

  Als u als Nederlandse kiezer op de dag van de verkiezingen tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kunt u op verschillende manieren toch deelnemen aan de verkiezingen. Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, waterschappen of gemeenteraad kan alleen een stem bij volmacht worden uitgebracht en voor zover het kiezers betreft die tijdelijk in het buitenland verblijven.

2.

Verkiezingsuitslag

 • Stemmen tellen bij verkiezingen

  Het tellen van stemmen bij verkiezingen i en het vaststellen van de verkiezingsuitslag i gebeurt in een aantal stappen. Dit is geregeld in de Kieswet. Het tellen van stemmen is openbaar: geïnteresseerde kiezers mogen aanwezig zijn, zolang zij de orde in het stembureau niet verstoren. Het Nederlandse kiesstelsel is decentraal van opzet, waarbij gemeenten belangrijke verantwoordelijkheden dragen.

 

Meer over