Comitologie-comité

Source: Europa Nu.

Dit type comités van de Europese Unie i worden in het leven geroepen om de Europese Commissie i bij te staan bij de implementatie i van Europese regelgeving. De comitologie-comités bestaan uit nationale overheidsexperts. Dat kunnen ambtenaren zijn, of experts afgevaardigd namens een lidstaat. Ze worden voorgezeten door een ambtenaar van de Europese Commissie. Als we het over deze groep van comités hebben, spreken we ook wel van 'comitologie i'.

De Commissie kan in het kader van de bestaande Europese wetgeving uitvoeringsmaatregelen nemen indien daarvoor toestemming is verleend door de Raad i.

Er bestaan comitologie-comités voor vrijwel alle belangrijke beleidssectoren. De comités brengen advies uit over de ontwerp-uitvoeringsmaatregelen die door de diensten van de Commissie aan de comités worden voorgelegd. Als de adviezen niet overeenkomen met de ontwerp-uitvoeringsmaatregelen, wordt het ontwerp - in bepaalde gevallen - aan de Raad voorgelegd voor een definitief besluit.

Omdat comitologie-comités helpen de wetgeving die eerder in grote lijnen was vastgesteld precies in te vullen, hebben zij een behoorlijke macht.

Door de samenwerking met nationale overheidsdiensten dragen comitologie-comités eraan bij dat de uitvoeringsmaatregelen zo goed mogelijk overeenstemmen met de realiteit in elk betrokken land.

1.

Plaats in het Europese besluitvormingsproces

Voordat de comitologie-comités aan zet komen in de implementatiefase i van Europese regelgeving, hebben de expertgroepen i van de Europese Commissie al een rol gespeeld bij de voorbereiding van wetgevingsvoorstellen i en hebben de raadswerkgroepen i de Raad van Ministers geadviseerd in de onderhandelings- en besluitvormingsfase.

2.

Samenstelling

De comités bestaan uit een vertegenwoordiger van het betreffende directoraat-generaal i van de Europese Commissie, die als voorzitter fungeert, en vertegenwoordigers van de regeringen van elke lidstaat.

Er zijn drie soorten comités

  • regelgevende comités

    Dit type comitologie-comité brengt advies uit over voorgestelde implementatiemaatregelen die de Europese Commissie i niet zomaar naast zich neer kan leggen. Net als de andere comitologie-comités, bestaan regelgevende comités uit nationale experts en worden ze voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Europese Commissie.

  • comités van beheer

    Dit type comitologie-comité adviseert de Europese Commissie i over de door de Commissie voorgestelde implementatiemaatregelen op het gebied van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid en op het gebied van de uitvoering van programma's met aanzienlijke gevolgen voor de Europese begroting.

  • raadgevende comités

    Dit type comitologie-comité brengt niet-bindende adviezen uit over voorgestelde implementatiemaatregelen van de Europese Commissie i. Volgens de raadplegingsprocedure i dient de Commissie rekening te houden met deze adviezen, maar is ze er niet aan gebonden. Deze procedure wordt vooral gebruikt wanneer het onderwerp politiek niet erg gevoelig ligt.

Sommige comités worden permanent genoemd omdat ze zeer regelmatig bijeenkomen en vaak beschikbaar zijn.

Het Permanent Veterinair Comité bijvoorbeeld, komt tweemaal per maand gedurende twee dagen bijeen om advies uit te brengen over vraagstukken op het gebied van de diergezondheid of de volksgezondheid. Daarnaast worden er zo nu en dan buitengewone vergaderingen belegd.

3.

Vergaderingen

De comitologie-comités vergaderen verscheidene malen per jaar, meestal in Brussel, in de gebouwen van de Europese Commissie i.

4.

Samenwerking met het Europees Parlement

Het Europees Parlement i wordt regelmatig door de Europese Commissie op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van de comitologie-comités. Daartoe ontvangt het de agenda's van de vergaderingen van de comités, de aan de comités voorgelegde ontwerp-uitvoeringsmaatregelen, de uitslagen van de stemmingen en beknopte verslagen van de vergaderingen.

Het Europees Parlement wordt eveneens op de hoogte gebracht van alle door de Commissie aan de Raad toegezonden (voorstellen tot) maatregelen. Sinds 2000 publiceert de Europese Commissie jaarverslagen over de werking van de comités.

5.

Overzicht comitologie-comités

 
NaamVerantwoordelijk Directoraat-Generaal
Europese Commissie - DG JUST — Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken - Directeur général adjoint en charge des Directions B et E - Dir B — Strafrecht European Commission (EC), Justice, Freedom and Security DG
"Toegang en voordelenverdeling" comité European Commission (EC)
(Cosme) Comité voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote ondernemingen (Cosme) (2014 - 2020) European Commission (EC)
- COMITÉ DOUANE 2007 Directorate-General Taxation and Customs Union (TAXUD)
ACCIJNSCOMITÉ European Commission (EC), Directorate-General Taxation and Customs Union (TAXUD)
AENEAS COMITÉ EuropeAid Co-operation Office (AIDCO)
AGIS Comité Justice, Freedom and Security DG
ARGO-Comité Justice, Freedom and Security DG
Adviescomité handicaps (opgericht in het kader van het Europees Jaar van personen met een handicap) Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Beheerscomité van het communautair meerjarenprogramma ter bevordering van een veiliger gebruik van het internet en andere communicatietechnologieën (Safer internet) (2009-2013) European Commission (EC)
Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten European Commission (EC), Directorate-General for Agriculture and Rural Development (AGRI)
Beheerscomité voor de tenuitvoerlegging van het vierde meerjarenprogramma voor het midden- en kleinbedrijf in de Europese Unie (2001-2005) (MKB) Directorate-General Enterprise and Industry (ENTR)
Beheerscomité voor de toepassing van de richtlijn tot standaardisering en rationalisering van de verslagen over de toepassing van bepaalde richtlijnen op milieugebied European Commission (EC), Directorate-General Environment (ENV)
Betalingsbalanscomité European Commission (EC), Eurostat (ESTAT)
CARDS: Comité voor de tenuitvoerlegging van communautaire bijstand voor de wederopbouw, de ontwikkeling en de stabilisering van Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Servië en Montenegro (inclusief de provincie Kosovo) en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (CARDS) European Commission (EC), Directorate-General Enlargement (ELARG)
COCOM - Comité voor Communicatie (COCOM) - RICHTLIJN (EU) 2018/1972 European Commission (EC)
COCOM - Comité voor Communicatie (COCOM) - kaderrichtlijn 2002/21/EG European Commission (EC), Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology (CNECT)
COMITÉ ALGEMENE PREFERENTIES European Commission (EC)
COMITÉ FINANCIEEL PROGRAMMA VOOR HET CONSUMENTENBELEID 2014-2020 European Commission (EC)
COMITÉ INZAKE ERNSTIGE GRENSOVERSCHRIJDENDE BEDREIGINGEN VAN DE GEZONDHEID European Commission (EC)
COMITÉ INZAKE LIFTEN European Commission (EC)
COMITÉ INZAKE UITVOERINGSBEPALINGEN European Commission (EC)
COMITÉ VAN HET INFORMATIENET INZAKE LANDBOUWBEDRIJFSBOEKHOUDINGEN (ILB) European Commission (EC), Directorate-General for Agriculture and Rural Development (AGRI)
COMITÉ VOOR DE UITVOERINGSBEPALINGEN VAN VERORDENING (EU) NR. 1227/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD BETREFFENDE DE INTEGRITEIT EN TRANSPARANTIE VAN DE GROOTHANDELSMARKT VOOR ENERGIE European Commission (EC)
COMITÉ VOOR GEAROMATISEERDE WIJNBOUWPRODUCTEN European Commission (EC)

t%! r