Directoraat-Generaal Personeelszaken [PERS]

Source: Europa Nu.

Het directoraat-generaal Personeelszaken van het Europees Parlement i zorgt ervoor dat de verschillende directoraten-generaal over het nodige personeel beschikken om hun taken te vervullen.

Belangrijkste taken:

  • de personele middelen van het Europees Parlement (ambtenaren, fractiemedewerkers en andere personeelsleden) beheren overeenkomstig het Statuut van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie i
  • beleidsstrategieën ontwikkelen om de positie van vrouwen te verbeteren en ieder personeelslid gelijke kansen te bieden
  • een efficiënt personeelsbeleid voeren, het beleid voortdurend toetsen en zo nodig aanpassen, met name in het licht van de uitbreiding van de Europese Unie i
  • in beroepsopleiding voor het personeel voorzien