Directoraat-Generaal Extern Beleid van de Unie [EXPO]

Source: Europa Nu.

Het directoraat-generaal Extern Beleid van de Unie organiseert de werkzaamheden van de parlementaire commissies i van het Europees Parlement i op de werkterreinen die buiten de Europese Unie i liggen.

Belangrijkste taken:

  • assistentie en deskundig advies verlenen aan de voorzitters en rapporteurs van de commissies en delegaties i bij hun werk
  • de voor het extern beleid bevoegde commissies assisteren bij het opstellen van hun werkprogramma in nauwe samenwerking met de Commissie i en de Raad i
  • toezien op het goede verloop van de vergaderingen van de parlementaire commissies die bevoegd zijn voor het extern beleid en de delegaties
  • als contactpunt fungeren voor de interparlementaire delegaties, de landen buiten de Europese Unie en de parlementen over de hele wereld
  • nauwe betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen onderhouden