Ontwerp-aanbeveling Europees Parlement

Source: Europa Nu.

Leden van het Europees Parlement i kunnen een ontwerp indienen voor een aanbeveling i aan de Raad i met betrekking tot de onderwerpen die worden behandeld in de Titels V (het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) en VI (politiële en justitiële samenwerking in strafzaken) van het Verdrag betreffende de Europese Unie i. Dit op grond van art. 114 van het Reglement i van het Europees Parlement.

De ontwerpaanbevelingen aan de Raad moeten door een fractie i of ten minste zevenendertig leden worden ingediend en worden voor behandeling naar de bevoegde commissie i verwezen.

In voorkomend geval legt de bevoegde commissie overeenkomstig de daartoe in het Reglement bepaalde procedures de zaak aan het voltallige Parlement voor. Wanneer zij verslag uitbrengt, legt de bevoegde commissie in een verslag aan het Parlement een ontwerpaanbeveling aan de Raad voor, tezamen met een korte toelichting en (als die er zijn) de adviezen van de geraadpleegde commissies.