J.W. (Johan) Remkes

foto J.W. (Johan) Remkes
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Johan Remkes (1951) begon zijn politieke loopbaan als voorzitter van de JOVD i en werd later lid van Gedeputeerde Staten van Groningen. In de perioden oktober 1993-augustus 1998 en november 2006-juni 2010 was hij Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij hield zich als Kamerlid onder meer bezig met economische zaken, binnenlandse zaken, belastingen en mediabeleid. In het tweede kabinet-Kok i was hij staatssecretaris van Volkshuisvesting. Van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 was hij minister van Binnenlandse Zaken. In het kabinet-Balkenende I i (2002-2003) was hij tevens vicepremier. In de periode 2019-2020 was hij waarnemend burgemeester van 's-Gravenhage en daarvoor van 1 juli 2010 tot 1 januari 2019 Commissaris van de Koning(in) in Noord-Holland. In 2017-2018 was hij voorzitter van de Staatscommissie parlementair stelsel i. Van 19 april tot 1 december 2021 was de heer Remkes waarnemend commissaris van de Koning in Limburg.

VVD
in de periode 1993-2021: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, viceminister-president, Commissaris van de Koning(in), burgemeester van 's-Gravenhage

1.

Personal data

Surnames
Johannes Wijnandus (Johan)

Place and date of birth
Zuidbroek (Gr.), 15 June 1951

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1973

3.

Main functions and occupations

 • lid Gedeputeerde Staten (belast met verkeer, vervoer en waterstaat en vanaf 1991 met economische zaken) van Groningen, from 2 June 1982 until October 1993
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 October 1993 until 3 August 1998
 • lid gemeenteraad van Groningen, from 29 April 1994 until 1 March 1996
 • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (belast met volkshuisvesting en stedenbeleid), from 3 August 1998 until 22 July 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 22 July 2002
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 22 July 2002 until 22 February 2007
 • tweede viceminister-president, from 22 July 2002 until 18 October 2002
 • eerste viceminister-president, from 18 October 2002 until 27 May 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 27 May 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 17 June 2010
 • Commissaris van de Koning (tot 30 april 2013 'van de Koningin') in Noord-Holland, from 1 July 2010 until 1 January 2019
 • waarnemend burgemeester van 's-Gravenhage, from 11 October 2019 until 1 July 2020
 • waarnemend Commissaris van de Koning in Limburg, from 19 April 2021 until 1 December 2021

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer belast met 1. de volkshuisvesting, inclusief duurzaam en energiezuinig bouwen en het bouwbesluit; 2. de rijkshuisvesting; 3. het stedenbeleid, inclusief het lokaal milieubeleid (het gedecentraliseerde bodem-, stank- en geluidbeleid); 4. de coördinatie van het bouwbeleid; 5. de uitvoering van de VINEX; 6. het kadaster en de vastgoedinformatie.
 • Vanaf juni 2003 was zijn takenpakket: Veiligheid, te weten AIVD, politie, rampenbeheersing en brandweer, beveiliging en crisisbeheersing, informatiebeleid en projecten; Overheidspersoneelsbeleid, waaronder Algemene Bestuursdienst, Ambtenarenwet, arbeidszaken (o.a. macro-economisch beleid) en arbeidsvoorwaarden; Openbaar bestuur, waaronder gemeente- en proviciefonds, wet gemeenschappelijke regelingen, gemeentelijke herindeling, interbestuurlijke betrekkingen, kabinetszaken, politieke ambtsdragers en politieke partijen; Constitutionele zaken, voor wat betreft de staatsinrichting en de Hoge Colleges van Staat.

cabinet formation
 • informateur, from 7 September 2021 until 5 October 2021
 • informateur, from 5 October 2021 until 16 December 2021 (samen met Wouter Koolmees)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • voorzitter Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen, from 1 September 2020
 • voorzitter NPG (Nationaal Programma Groningen), from 31 January 2022

Previous (2/39)
 • bemiddelaar in de gesprekken tussen de agrarische sector en het kabinet over de stikstofplannen, from July 2022 until 5 October 2022
 • voorzitter commissie onderzoek naar de kostenoverschrijdingen aanpak ring zuid, from 1 December 2021 until 24 June 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from April 2007 until 17 June 2010

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer in de periode 1993-1998 bezig met binnenlandse zaken, economische zaken (onder andere energievraagstukken) en verkeer
 • Een in 1997 door hem samen met Dick de Cloe (PvdA) en Olga Scheltema (D66) ingediende en aangenomen motie gaf de aanzet het stopzetten van voorbereidingen voor de vorming van een stadsprovincie Haaglanden en tot een gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving (25.287)
 • Diende in 1996 samen met Martin Zijlstra (PvdA) en Olga Scheltema-de Nie (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over het intrekken van de non-activiteitsregeling voor ambtenaren die lid worden van de Tweede Kamer of het Europees Parlement. Dit voorstel werd in 1998 wet (Stb. 507). (24.701)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/20)
 • Diende in 2006 samen met minister Donner een wetsvoorstel tot herstructurering van de Raad van State in. De wet werd in 2010 in het Staatsblad gebracht. (30.585)
 • Diende in 2006 het wetsvoorstel Invoering van een beloningsstructuur voor politieke ambtsdragers in. Bij de hoogte van bezoldiging van politieke ambtsdragers is het bedrag van de bezoldiging van ministers het ijkpunt. De wet werd in 2010 in het Staatsblad gebracht. (30.693)
 • Bracht in 2006 de verkenning "De toekomst van het decentrale bestuur, het decentrale bestuur van de toekomst' uit en gaf in aansluiting daarop een commissie onder leiding van oud-premier Kok de opdracht te adviseren over versterking van de internationale concurrentiepositie van de Randstad, onder meer door het oplossen van bestuurlijke knelpunten

Legislative activities as minister (3/24)
 • Bracht in 2006 de Wet Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte in het Staatsblad (Stb. 418). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een wijziging van de Grondwet. Het wetsvoorstel was ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door minister Pechtold. (30.229)
 • Bracht in 2006 wetten tot stand tot gemeentelijke herindeling in Midden-Limburg (van zeven naar twee gemeenten) en tot samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen, en van Roermond en Swalmen. (30.358, 30.359, 30.360)
 • Bracht in 2006 samen met minister Hirsch Ballin een wijziging (Stb. 560) van de Politiewet tot stand tot invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten. Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid primair ligt bij de burger zelf, de organisatie waartoe deze behoort (zoals het bedrijf waar hij werkzaam is) en het decentrale gezag. Er wordt een grondslag gecreëerd voor het aanwijzen van objecten en diensten waarvoor de rijksoverheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. De bevoegdheid van de minister van BZK om de burgemeesters aanwijzingen te geven met betrekking tot de wijze waarop zij de openbare orde moeten handhaven, wordt in de wet vastgelegd. Het wetsvoorstel was in de Tweede Kamer medeverdedigd door minister Donner. (30.041)

als (in)formateur
 • Kreeg op 7 september 2021 van de Tweede Kamer de opdracht uitvoering te geven aan het advies, zoals verwoord in het verslag van informateur Hamer, en daarbij rekening te houden met de in het verslag geschetste overwegingen. Daarmee kwam ook een minderheidskabinet in beeld. Concludeerde in zijn op 5 oktober uitgebrachte eindverslag dat een nieuwe informateur onderzoek kon doen naar de mogelijkheid om een kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie te vormen.
 • Kreeg op 5 oktober 2021 van de Tweede Kamer samen met Wouter Koolmees (D66) de opdracht een kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie te vormen. Daarbij moest ook de mogelijkheid van constructieve en vruchtbare samenwerking met andere fracties worden betrokken. Zij brachten op 15 december 2021 hun eindverslag uit en presenteerden een coalitieakkoord.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Sloeg tot 1993 twee keer een Tweede Kamerzetel af

Anecdotes and citations
 • Noemde volkshuisvesting 'wonen'

Campaign trail
 • Was in 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de VVD-kandidatenlijst

9.

Publications

Publications
 • René Moerland, "Van Johan Remkes raakt niemand opgewonden. Ervaren maar fletse bestuurder speelt ongewild tweede viool", NRC Handelsblad, 8 november 2004
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 • Rob de Lange, "Johan Remkes en de hang naar bestuurlijke degelijkheid", Het Financieele Dagblad, 10 oktober 2019
 

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.