Bijlagen bij COM(2018)383 - Programma Rechten en waarden - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender

Bijlagen bij COM(2018)383 - Programma Rechten en waarden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2018)383 - Programma Rechten en waarden.
document COM(2018)383 NLEN
datum 30 mei 2018
bijlage I bij deze verordening, die bijdragen tot de verwezenlijking van de specifieke doelstellingen van de onderdelen Gelijkheid en rechten, Betrokkenheid en participatie van de burger en Daphne. De toewijzing van middelen bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a), kan verder worden opgesplitst tussen de onderdelen Gelijkheid en rechten (ca. 75%) en Daphne (ca. 25%). De toewijzing van middelen bedoeld in artikel 6, lid 2, onder b), is bedoeld voor het onderdeel Betrokkenheid en participatie van de burger, met inbegrip van ondersteuning van ngo’s, dat direct door DG JUST wordt beheerd en ca. 20% vertegenwoordigt.

* Dit bedrag dekt tevens de uitgaven voor het programma Rechten en waarden en de bijdrage die EACEA ontvangt voor het beheer van het oude programma Europa voor de burger 2014–2020, alsook de mogelijke delegatie van het programma Rechten en waarden (onderdeel Betrokkenheid en participatie van de burger) aan een uitvoerend agentschap. Dit bedrag dekt voorts de mogelijke delegatie van de ondersteuning van ngo’s binnen het onderdeel Betrokkenheid en participatie van de burger. De afhandeling van de oude programma’s verklaart de hogere bedragen voor 2021–2023. De uitvoering van het programma kan (gedeeltelijk) worden gedelegeerd aan een uitvoerend agentschap, afhankelijk van het resultaat van een kosten-batenanalyse en vast te stellen besluiten dienaangaande, en de aanpassing van de administratieve kredieten voor de uitvoering van het programma bij de Commissie en het uitvoerend agentschap.


Rubriek van het meerjarig financieel kader
7„Administratieve uitgaven”

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Personele middelen 24,79524,79524,79524,79524,79524,79524,795173,565
Andere administratieve uitgaven1,0821,0821,0821,0821,0821,0821,0827,574
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader(Totaal vastleggingen = totaal betalingen)25,87725,87725,87725,87725,87725,87725,877181,139


in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
TOTAAL kredieten voor alle rubrieken van het meerjarig financieel kader Vastleggingen116,501117,200117,681117,963118,071118,037117,391822,844
Betalingen48,25579,09792,74697,00299,953100,29199,967205,533822,844

3.2.2.Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

–⌧    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig zoals hieronder nader omschreven:

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar2021202220232024202520262027TOTAAL

HEADING 7
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen 24,79524,79524,795 24,79524,795 24,795 24,795173,565
Andere administratieve uitgaven1,0821,0821,0821,0821,0821,0821,0827,574
Subtotaal RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
25,87725,87725,87725,87725,87725,87725,877181,139

Buiten RUBRIEK 7 35
van het meerjarig financieel kader

Personele middelen
Andere administratieve uitgaven11,80011,20010,60010,50010,50010,60010,60075,800
Subtotaal
buiten RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
11,80011,20010,60010,50010,50010,60010,60075,800

TOTAAL37,67737,07736,47736377363773647736477256939

De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.2.1.Geraamde personeelsbehoeften

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

–⌧    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig zoals hieronder nader omschreven:

Raming in voltijdsequivalenten

Jaar2021202220232024202520262027
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
Zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie156,75156,75156,75156,75156,75156,75156,75
Delegaties
Onderzoek
• Extern personeel (in voltijdsequivalenten –VTE): AC, AL, END, INT en JPD 36

Rubriek 7
Gefinancierd uit RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader – zetel
31,531,531,531,531,531,531,5
– delegaties
Gefinancierd uit het budget van het programma 37– zetel
– delegaties
Onderzoek
Andere (specificeren)
TOTAAL188,25188,25188,25188,25188,25188,25188,25

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeelDG JUST: 134 vte’s voor het programma

Alle vte’s van DG JUST waren toegewezen aan een van de drie huidige programma’s:

vte’s voor het programma Rechten en waarden: 50% van JUST.04 (Programmabeheer en financieel beheer), 50% van andere horizontale eenheden en beleidseenheden die in verband staan met de REC (C2, C3, C4, D1, D2, D3)

DG HOME (Betrokkenheid en participatie van de burger): 6 vte’s

SG: 7,25 vte — ECI-initiatief

DG EMPL (activiteiten in verband met de rechten van personen met een handicap): 9,5 vte
Extern personeelDG JUST: 29 vte’s voor het programma

DG HOME (Betrokkenheid en participatie van de burger): 1 vte

DG EMPL (activiteiten in verband met de rechten van personen met een handicap): 1,5 vte

3.2.3.Bijdragen van derden

Het voorstel/initiatief:

–⌧    voorziet niet in medefinanciering door derden

–◻    voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder geraamd:

Kredieten in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar2021202220232024202520262027TOTAAL
Medefinancieringsbron 
TOTAAL medegefinancierde kredieten


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

–◻    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten

–⌧    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

–◻    voor de eigen middelen

–◻    voor de overige ontvangsten

Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven ◻    

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Gevolgen van het voorstel/initiatief 38
2021202220232024202520262027
Artikel …

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.


Andere opmerkingen (bijv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).


(1) COM(2017) 358 van 28 juni 2017.
(2) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_nl.pdf
(3) Verordening (EU) nr. 1293/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake de vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 614/2007. Voor de EER relevante tekst.
(4) COM(2018) 321.
(5) Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1).
(6) PB C van , blz. .
(7) PB C van , blz. .
(8) Verordening (EU) nr. 1381/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een programma „Rechten, gelijkheid en burgerschap” voor de periode 2014–2020 (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 62).
(9) Verordening (EU) nr. 390/2014 van de Raad van 14 april 2014 tot vaststelling van het programma „Europa voor de burger” voor de periode 2014–2020 (PB L 115 van 17.4.2014, blz. 3).
(10) COM(2011) 173.
(11) PB C 378 van 24.12.2013, blz. 1.
(12) PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1.
(13) PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89.
(14) Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PB L 65 van 11.3.2011, blz. 1).
(15) Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming (PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22).
(16) Richtlijn 2004/113/EG van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (PB L 373 van 21.12.2004, blz. 37).
(17) Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23).
(18) Richtlijn 2010/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG van de Raad (PB L 180 van 15.7.2010, blz. 1).
(19) [ PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01) .
(20) Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).
(21) Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).
(22) Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).
(23) Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie („EOM”) (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1).
(24) Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 29).
(25) Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie („LGO-besluit”) (PB L 344 van 19.12.2013, blz. 1).
(26) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(27) ABM: activity-based management (activiteitsgestuurd management) ABB: activity-based budgeting (activiteitsgestuurde begroting).
(28) In de zin van artikel 58, lid 2, onder a) of b), van het Financieel Reglement.
(29) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(30) Het besluit om uitvoeringstaken aan een uitvoerend agentschap te delegeren wordt vastgesteld uit hoofde van Verordening (EG) nr. 58/2003, op basis van een kosten-batenanalyse.
(31) GK: gesplitste kredieten / NGK: niet-gesplitste kredieten.
(32) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(33) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan.
(34) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere „BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(35) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere „BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(36) AC = agent contractuel (arbeidscontractant); AL = agent local (plaatselijk functionaris); END = expert national détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= intérimaire (uitzendkracht); JPD = jeune professionnel en délégation (jonge professional in delegaties).
(37) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere „BA”-onderdelen).
(38) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20% aan inningskosten.