Overwegingen bij COM(2023)194 - Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad11 definieert het rechtskader van rescEU. rescEU heeft tot doel om bijstand te verlenen in overweldigende situaties waarbij de algehele bestaande capaciteit op nationaal niveau en de door de lidstaten aan de Europese pool voor civiele bescherming toegezegde capaciteit niet volstaan om doeltreffend te reageren.

(2) Door de stijgende temperaturen en lange perioden van droogte neemt het risico van bosbranden in de Europese Unie toe en komen bosbranden steeds vaker voor en worden ze steeds heviger. De beperkte beschikbaarheid van gespecialiseerde responscapaciteit, waaronder amfibische capaciteit voor de bestrijding van bosbranden vanuit de lucht, blijft een belangrijke zwakte en vormt de grootste operationele uitdaging voor de Unie bij het aanpakken van gelijktijdige bosbranden.

(3) Vanwege de nodige flexibiliteit die is geboden door de in artikel 35 van Besluit nr. 1313/2013/EU vastgestelde periode, is het cruciaal dat de einddatum van “1 januari 2025” wordt verlengd tot “31 december 2027” om ervoor te zorgen dat de Unie in het kader van het Uniemechanisme voor civiele bescherming kan zorgen voor extra rescEU-capaciteit vanuit de lucht terwijl de permanente Europese vloot voor de bestrijding van bosbranden vanuit de lucht geleidelijk wordt opgericht.

(4) Besluit nr. 1313/2013/EU moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.