Toelichting bij COM(2022)647 - Jaarverslag over de in 2021 gefinancierde humanitaire hulpacties van de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

EUROPESE COMMISSIE

1.

Brussel, 21.11.2022


COM(2022) 647 final


VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Jaarverslag over de in 2021 gefinancierde humanitaire hulpacties van de Europese Unie


2.

Inleiding


In 2021 ondersteunde humanitaire hulpacties

Overzicht – belangrijkste hulpacties

3.

Horizontale prioriteiten


Samenvatting van de in 2021 voltooide evaluaties

Aanvullende informatie en bronnen

Uitvoerende partners van DG ECHO (2021)


InleidingDit verslag bevat een overzicht van de belangrijkste activiteiten en beleidsresultaten van de Europese Unie (EU) op het gebied van humanitaire hulp in 2021, zoals deze uit de Uniebegroting zijn gefinancierd en door de Europese Commissie (de Commissie) zijn uitgevoerd.

Het verslag is opgesteld overeenkomstig artikel 19 van van 20 juni 1996.

4.

In 2021 ondersteunde humanitaire hulpacties


In 2021 bleven de humanitaire behoeften toenemen als gevolg van complexe crises, gewapende conflicten, natuurrampen en noodsituaties op gezondheidsgebied, met name de COVID-19-pandemie. Via haar directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (DG ECHO) bleef de Commissie een belangrijke donor van humanitaire hulp, met een toewijzing van bijna 2,2 miljard EUR aan steun aan miljoenen mensen in nood in meer dan tachtig landen. Terwijl de schrijnende situatie van kwetsbare bevolkingsgroepen verder is verslechterd door de enorme impact van de COVID-19-pandemie, is sinds het begin van de pandemie in totaal 656 miljoen EUR aan humanitaire steun gemobiliseerd om die impact op te vangen, waaronder een pakket van 100 miljoen EUR voor vaccinatie in Afrika in samenwerking met de Afrikaanse centra voor ziektebestrijding en -preventie. Verder bleef de humanitaire luchtbrug actief met 21 vluchten in 2021, waarbij vier landen van essentiële medische uitrusting en humanitaire hulpgoederen werden voorzien 1 .

Een groot deel van de humanitaire hulp van de EU was bestemd voor de crises in Afrika en in Syrië (en zijn buurlanden). Sinds de Taliban in augustus 2021 de macht overnamen, werd daarnaast een omvangrijke humanitaire hulpoperatie op touw gezet om de drastische verslechtering van de politieke situatie in Afghanistan en zijn buurlanden het hoofd te bieden. De EU bleef zich ook richten op de ondersteuning van bevolkingsgroepen die nog steeds werden getroffen door “vergeten crises”, onder meer in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Sudan, Pakistan, Colombia, Venezuela, Haïti, Oekraïne en de Filipijnen.

Om de groeiende humanitaire financieringskloof aan te pakken, bevorderde de Commissie ook de uitvoering van de “Grand Bargain”-afspraken en waarborgde ze kwalitatief hoogwaardige financiering door de uitvoering van haar sectorale beleidsrichtsnoeren.

Overzicht – belangrijkste hulpacties

5.

Sub-Saharaans Afrika


Ethiopië

In Ethiopië stond 2021 in het teken van het aanhoudende conflict tussen de federale regering en de regionale veiligheidstroepen in de noordelijke provincie Tigray.

De EU verstrekte 85,5 miljoen EUR ter ondersteuning van levensreddende hulp aan intern ontheemden die op de vlucht zijn voor conflicten of natuurrampen, en aan vluchtelingen, migranten en mensen die qua voedsel in onzekerheid verkeren door de sprinkhanenplaag in de regio.

6.

Kenia


Kenia vangt meer dan 500 000 vluchtelingen op, voornamelijk uit Somalië en Zuid-Sudan, die volledig afhankelijk zijn van humanitaire hulp. De aanhoudende droogte, en COVID-19, hadden steeds ingrijpendere gevolgen voor de voedsel- en voedingssituatie, waardoor ten minste 3,1 miljoen mensen in de aride en semi-aride gebieden voedselhulp nodig hebben.

De EU trok 18 miljoen EUR uit om basisvoorzieningen (voedselhulp, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, gezondheid en voeding, bescherming en onderwijs) te bieden aan vluchtelingen en asielzoekers in opvangkampen.

7.

Somalië


De humanitaire situatie in Somalië is in 2021 verder verslechterd door het binnenlandse gewapende conflict en ernstige droogte.

De humanitaire hulp van de EU van 63,8 miljoen EUR omvatte levensreddende activiteiten, maatregelen om de sprinkhanenplaag in de woestijn, overstromingen en de gevolgen van COVID-19 tegen te gaan en maatregelen om de snelle responscapaciteit te versterken in geval van nieuwe schokken.

8.

Zuid-Sudan


In 2021 werden gemeenschappen zwaar getroffen door conflicten, subnationaal geweld, grote overstromingen en COVID-19. De toegang van getroffen bevolkingsgroepen tot humanitaire hulp werd nog altijd beperkt door geweld en operationele belemmeringen.

De EU mobiliseerde 76,5 miljoen EUR om de oversterfte en morbiditeit in het land terug te dringen, door geweld getroffen gemeenschappen te beschermen, levensreddende activiteiten op touw te zetten, en de acties van de humanitaire gemeenschap te ondersteunen.

9.

Sudan


Het aantal mensen dat hulp nodig had, is voor het vierde jaar op rij gestegen. De voedselonzekerheid bleef alarmerend hoog met toegenomen en langdurige ontheemding die veroorzaakt werd door binnenlandse gewapende conflicten, de economische achteruitgang en oplopende voedselprijzen. Dit werd nog verergerd door de COVID-19-pandemie. In oktober 2021 had ruim 20 % van de Sudanese bevolking te maken met acute voedselonzekerheid.

De EU kende 62,1 miljoen EUR toe voor levensreddende noodhulp en bescherming aan door conflicten of natuurrampen ontheemde of getroffen bevolkingsgroepen, en om gezondheids-, voedings- en voedselzekerheidscrises aan te pakken.

10.

Uganda


Uganda biedt opvang aan de grootste vluchtelingenpopulatie in Afrika, voornamelijk afkomstig uit Zuid-Sudan en de Democratische Republiek Congo (DRC). De instroom van vluchtelingen heeft de capaciteit van opvang- en transitcentra overbelast. De belangrijkste behoeften hielden verband met voedselhulp, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, bescherming en andere basisvoorzieningen.

De EU kende 35 miljoen EUR toe voor levensreddende bijstand aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en gastgemeenschappen en om de lokale rampenparaatheid te versterken.

11.

Burundi


Als gevolg van extreme weersomstandigheden, de COVID-19-pandemie en problemen met de bescherming van de veiligheid en de mensenrechten hadden 2,3 miljoen mensen in Burundi en meer dan 260 000 vluchtelingen in buurlanden humanitaire hulp nodig.

De EU volgde een regionale aanpak door 12,8 miljoen EUR aan steun toe te kennen voor coördinatie, bescherming, rampenparaatheid en rampenrisicovermindering, ook in het kader van epidemieën.

12.

Democratische Republiek Congo


Door humanitaire crises in de DRC werden 26 miljoen mensen blootgesteld aan acute voedselonzekerheid. Door het aanhoudende conflict en geweld telt de DRC ruim 5,6 miljoen intern ontheemden en ruim 800 000 vluchtelingen in buurlanden. Malaria, natuurrampen en epidemieën eisten een enorme tol.

De EU kende 70 miljoen EUR toe aan humanitaire hulp, waarvan ruim 63 miljoen EUR bestemd was voor levensreddende activiteiten, waaronder 15 miljoen EUR voor hongerbestrijding. Ook ondersteunde zij de noodhulp die werd geboden na de vulkaanuitbarsting van de Nyiragongo.

13.

Centraal-Afrikaanse Republiek


Als gevolg van de verslechterende regionale crisis waardoor meer dan 1,4 miljoen mensen hun huis hebben verlaten, werden EU-middelen (22,5 miljoen EUR, waarvan 1 miljoen voor de respons op de instroom van nieuwe vluchtelingen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek in de DRC) toegewezen om de voedselvoorziening en levensstandaard op peil te houden, de landbouw te ondersteunen, burgers te beschermen en basisvoorzieningen te verstrekken in het land. Er werd ook steun verleend om de humanitaire coördinatie, veiligheid en logistiek te versterken.

14.

Sahel


Burkina Faso, Mauritanië, Mali, Tsjaad, Niger, Nigeria en Kameroen

Ruim 32 miljoen mensen zijn aangemerkt als hulpbehoevend, en 23,7 miljoen mensen hebben te maken met voedselonzekerheid (gemiddeld tweemaal zoveel als in 2015-2020).

De EU verstrekte 242 miljoen EUR aan steun in de Sahel om de voedselcrisis aan te pakken, de humanitaire coördinatie en het veiligheidsbeheer in conflictgebieden te verbeteren en beter voorbereid te zijn op rampen. Er werd vooruitgang geboekt bij het realiseren van het verband tussen humanitaire hulp, ontwikkeling en vrede om de weerbaarheid van de getroffen bevolkingsgroepen op te bouwen, de humanitaire behoeften te verminderen en de onderliggende oorzaken van voedselonzekerheid en acute ondervoeding aan te pakken.

15.

Het bekken van het Tsjaadmeer


Nigeria, Niger, Kameroen en Tsjaad

Meer dan 10 miljoen mensen in de regio worden getroffen door een crisis die nu al tien jaar duurt. De EU gaf prioriteit aan multisectorale bijstand en kende 96,5 miljoen EUR toe voor de ondersteuning van gedwongen ontheemde bevolkingsgroepen met voedselhulp en voeding, gezondheid, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Er werd ook gewerkt aan onderwijs in noodsituaties, rampenparaatheid, logistiek voor humanitaire infrastructuur en toegang via luchtdiensten.

16.

Zuidelijk Afrika en Indische Oceaan


Angola, Botswana, de Comoren, Eswatini, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibië, Seychellen, Zuid-Afrika, Zambia en Zimbabwe

De nood in de regio Zuidelijk Afrika en Indische Oceaan nam aanzienlijk toe door de droogte, COVID-19, toegenomen cyclonen, hoge voedselprijzen en gewapend geweld, hetgeen leidde tot interne ontheemding. Ruim 23 miljoen mensen in de regio hadden te maken met acute voedsel- en voedingsonzekerheid en hadden humanitaire hulp nodig.

De EU-steun van 52,5 miljoen EUR ging voornamelijk naar noodhulp, waaronder voedsel- en voedingshulp, bescherming, toegang tot gezondheidszorg, onderwijs in noodsituaties, water en sanitaire voorzieningen en rampenparaatheid.

17.

Noord-Afrika


Libië

Circa 1,3 miljoen mensen hadden humanitaire hulp nodig, 168 011 mensen waren nog altijd ontheemd, en het land telde 635 051 migranten. COVID-19 en beperkte toegang tot humanitaire hulp verergerden de humanitaire crisis.

De EU kende 9 miljoen EUR toe om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen bij te staan, via beschermingsinterventies, multifunctionele bijstand in geld, basisgezondheidszorg en onderwijs in noodsituaties. Bijzondere financiële middelen werden aangewend om de uitrol van de COVID-19-vaccinatiecampagne te ondersteunen.

18.

Westelijke Sahara en Algerije


Tienduizenden Saharawi-vluchtelingen bevinden zich nog steeds in precaire omstandigheden als gevolg van een vergeten crisis die al veertig jaar duurt. Zij leven in vijf kampen in het zuidwesten van Algerije met beperkte toegang tot externe hulpbronnen, waardoor humanitaire hulp essentieel is voor hun overleven.

De EU wees 10 miljoen EUR aan humanitaire hulp toe om te voorzien in de basisbehoeften van Saharawi-vluchtelingen, zoals voedsel, drinkwater, basisgezondheidszorg en onderwijs in noodsituaties. Deze omvatte 1 miljoen EUR voor activiteiten in verband met COVID-19.

19.

Latijns-Amerika en Caribisch gebied


Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zijn zeer zwaar getroffen door de multidimensionale gevolgen van COVID-19.

De EU ondersteunde de regio met 16,9 miljoen EUR (waaronder 0,9 miljoen EUR in verband met epidemieën) om de gevolgen van de pandemie onder de meest kwetsbaren (waaronder inheemse gemeenschappen) aan te pakken.

20.

Zuid-Amerika


Venezuela

Behalve de langdurige economische recessie en de hyperinflatie leidde ook de COVID-19-pandemie tot toenemende behoeften op het gebied van gezondheidszorg, water, voedsel en onderwijs in Venezuela, Volgens de www.r4v.info/en/document/rmrp-2022">Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen en de Internationale Organisatie voor Migratie hebben circa 6 miljoen Venezolanen hun land verlaten sinds het begin van de crisis.

In 2021 kende de EU 82,2 miljoen EUR toe om Venezolaanse migranten/vluchtelingen en hun gastgemeenschappen in buurlanden zoals Colombia, Peru en Ecuador te helpen.

21.

Colombia


De humanitaire situatie in Colombia verslechterde aanzienlijk in 2021 na de komst van 1,8 miljoen Venezolanen in het land en het oplaaien van binnenlands geweld.

De EU bood 12,2 miljoen EUR aan noodhulp om mensen te helpen die te maken hebben met binnenlands geweld, ontheemding en een beperking van de bewegingsvrijheid (met name minderheden) en bleef betrokken bij rampenparaatheid (2 miljoen EUR).

22.

Centraal-Amerika


Guatemala, Honduras en El Salvador

Uit het overzicht van de humanitaire behoeften voor die landen in 2021 bleek dat 8,3 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hadden. Ook waren er meer dan 1,7 miljoen intern ontheemden. De transcontinentale en extracontinentale bevolkingsbewegingen namen in 2021 drastisch toe.

In 2021 kwam de hulp van de EU ten bedrage van 12,3 miljoen EUR ongeveer 860 000 begunstigden ten goede en lenigde zij de essentiële behoeften van de meest kwetsbare slachtoffers en overlevenden van georganiseerd geweld, met name via bescherming en noodhulp en de verstrekking van voedselhulp.

23.

Caribisch gebied, inclusief Haïti


De sociaal-economische crisis in de hele regio, die nog werd versterkt door de COVID-19-pandemie, werkte de voedselonzekerheid in de hand: 10 miljoen mensen hadden te kampen met matige voedselonzekerheid en 1 miljoen mensen met ernstige voedselonzekerheid.

In 2021 bleef de EU zich inzetten voor de ondersteuning van weerbaarheid en rampenparaatheid in de regio en wees zij in totaal 3,9 miljoen EUR toe, onder meer voor noodhulp naar aanleiding van de vulkaanuitbarsting in Soufrière in Saint Vincent en de Grenadines.

In Haïti zijn het geweld en de territoriale conflicten tussen gewapende bendes in Port-au-Prince sinds juni 2021 aanzienlijk toegenomen, wat een ernstige dreiging betekende voor de bescherming van meer dan 19 000 intern ontheemden.

De EU heeft 17 miljoen EUR gemobiliseerd om de acute voedselonzekerheid in Haïti tegen te gaan, slachtoffers van geweld te helpen en te beschermen, hulp te bieden na de aardbeving van 14 augustus 2021, en voor maatregelen op het gebied van rampenparaatheid.

24.

Azië en de Stille Oceaan


Centraal-Azië

Afghanistan, Pakistan en Iran

De humanitaire situatie in Afghanistan en zijn buurlanden, vooral in Iran en Pakistan, verslechterde aanzienlijk sinds de Taliban in augustus 2021 aan de macht kwamen. Een beoordeling 2 in het kader van de Integrated Food Security Phase Classification (IPC) schatte dat 24 miljoen mensen in Afghanistan humanitaire hulp nodig hadden vanwege de alarmerende voedselonzekerheid, de COVID-19-pandemie en de economische krimp. Tussen januari en 19 december 2021 kwamen er 682 031 intern ontheemden bij.

De EU kende in totaal 251,5 miljoen EUR toe voor 5 miljoen begunstigden die in extreme nood verkeren. Ongeveer 280 ton hulpgoederen, voornamelijk medische apparatuur, COVID-19-benodigdheden en levensmiddelen, werden via de humanitaire luchtbrug van de EU naar Kabul vervoerd.

25.

Bangladesh


Volgens het Joint Response Plan voor 2021 verbleven 884 000 staatloze vluchtelingen in de regio Cox’s Bazar als gevolg van de Rohingya-crisis. De humanitaire behoeften waarin de EU met de toewijzing van 41,1 miljoen EUR voorzag, omvatte voedselhulp, gezondheidszorg, voeding, water en sanitaire voorzieningen, bescherming, huisvesting en onderwijs.

26.

Myanmar


Na de militaire staatsgreep in februari 2021 bleef de humanitaire situatie in Myanmar buitengewoon onstabiel; eind 2021 waren ongeveer 700 000 mensen ontheemd. De EU mobiliseerde 24,8 miljoen EUR om hulp te bieden, voornamelijk op het gebied van multisectorale noodhulp, bescherming, voedselhulp, gezondheidszorg, voeding, water en sanitaire voorzieningen, huisvesting en onderwijs.

27.

Filipijnen


Het aanhoudende gewapende conflict in Mindanao wordt gezien als een van de belangrijkste vergeten crises. De Filipijnen hebben daarnaast vaak te kampen met natuurrampen, die het afgelopen jaar miljoenen mensen troffen.

In 2021 kende de EU 7 miljoen EUR toe om te voorzien in behoeften die vooral verband hielden met het conflict in Mindanao en met natuurrampen, met name tyfoons. Met de verstrekking van contant geld werd voorzien in de behoeften van getroffen mensen (waaronder intern ontheemden).

28.

Midden-Oosten en het nabuurschap (zuiden en oosten)


Syrië

13,4 miljoen mensen hadden humanitaire hulp nodig door het complexe gewapende conflict in Syrië. De EU kende 140 miljoen EUR toe om kwetsbare bevolkingsgroepen te helpen en zorgde ervoor dat voedsel, geneesmiddelen, water en huisvesting werden verstrekt. De hulp van de EU was erop gericht de leefomstandigheden te verbeteren op het gebied van gezondheidszorg, bescherming en onderwijs.

De Commissie heeft daarnaast de www.consilium.europa.eu/nl/meetings">conferentie ter ondersteuning van de toekomst van Syrië en de regio georganiseerd en mede voorgezeten, en deelgenomen aan de humanitaire taskforce in verband met de Internationale Steungroep voor Syrië.

29.

Libanon en Jordanië


In Libanon waren de politieke instabiliteit en spanningen binnen de gemeenschap van invloed op het debat over en de bescherming van Syrische vluchtelingen. Ook ontstonden hierdoor toegangsproblemen voor humanitaire partners, hetgeen nadelig uitpakte voor hun vermogen om hulp te verlenen.

In Jordanië accentueerde de COVID-19-pandemie het feit dat vluchtelingen geen toegang hebben tot basisvoorzieningen, zoals huisvesting of onderwijs, met name voor vluchtelingen die in opvangkampen verblijven.

De EU hielp Syrische vluchtelingen en de kwetsbare gastgemeenschap in Libanon en Jordanië door te lobbyen voor hun bescherming en door basisvoorzieningen, zoals gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs en water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, voor hen beter toegankelijk te maken. De totale humanitaire bijstand van de EU bedroeg 72,5 miljoen EUR.

Palestina 3

De EU-steun van 34,7 miljoen EUR kwam kwetsbare burgers in Gaza ten goede, die blootstaan aan conflicten in een verslechterende sociaal-economische omgeving. Bovendien is steun verleend aan kwetsbare gemeenschappen die het risico lopen gedwongen ontheemd te worden en geen toegang hebben tot basisvoorzieningen op de Westelijke Jordaanoever. Hiertoe behoorden noodmaatregelen toen de spanningen in mei 2021 escaleerden.

De EU bleef www.eeas.europa.eu/eeas">zich inzetten voor de eerbiediging van het internationaal humanitair recht in Gaza, Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever.

30.

Irak


1,2 miljoen mensen waren nog altijd ontheemd in het land, en ruim 85 % van de intern ontheemden verbleven op informele locaties buiten de opvangkampen.

De humanitaire hulp van de EU (28,5 miljoen EUR) voorzag in de behoeften van de meeste kwetsbare intern ontheemden door hen multisectorale bijstand te verlenen. De financiering ondersteunde tevens de COVID-19-vaccinatie, preventie, en gezondheidssystemen voor uitgesloten en kansarme mensen.

31.

Jemen


Jemen bleef de grootste humanitaire crisis ter wereld met 20,7 miljoen mensen die humanitaire hulp en bescherming nodig hadden. Ruim 4 miljoen mensen zijn ontheemd door het aanhoudende gewapende conflict. Jemen heeft te kampen met één van de grootste noodsituaties op het gebied van voedselzekerheid ter wereld, waarbij 16,2 miljoen mensen te maken hebben met ernstige voedseltekorten.

De EU verleende 134 miljoen EUR aan levensreddende hulp voor mensen die rechtstreeks bloot stonden aan het gewapende conflict of in risicogebieden leefden voor wat betreft voedselonzekerheid, ondervoeding en epidemieën.

32.

Turkije


In Turkije kende de EU 325 miljoen EUR toe om de grootste vluchtelingenpopulatie ter wereld te blijven ondersteunen. De COVID-19-pandemie heeft gevolgen gehad voor vluchtelingen waardoor hun behoeften verder toegenomen zijn. Bescherming blijft een voorname behoefte, aangezien vluchtelingen nauwelijks toegang hebben tot sociale voorzieningen en hun rechten slechts mondjesmaat kunnen uitoefenen.

In 2021 ondersteunde de EU ruim 1,5 miljoen vluchtelingen door te voorzien in basisbehoeften met maandelijkse bijstand in geld (via het Emergency Social Safety Net) en hielp ze kwetsbare vluchtelingengezinnen met schoolgaande kinderen in het kader van de Conditional Cash Transfer for Education (CCTE). In 2021 stond de CCTE 695 000 kinderen bij.

33.

Oekraïne


De veiligheidssituatie in Oekraïne, en met name in het oosten van het land, was onstabiel, zelfs voordat de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne van start ging. Reeds in 2021 waren ongeveer 3,4 miljoen mensen aangewezen op humanitaire hulp.

In reactie daarop kende de EU 28,9 miljoen EUR toe, waarmee in 2021 meer dan 750 000 mensen werden bereikt, ook in de niet door de regering gecontroleerde gebieden van de oblasten Donetsk en Loehansk in Oekraïne. De financiering hielp mensen op het gebied van gezondheidszorg, basisvoorzieningen, toegang tot water, onderwijs in noodsituaties en bescherming, waaronder voorlichting over het gevaar van mijnen.

34.

Belarus


De Unie trad kordaat op om de humanitaire gevolgen van de door het regime in Belarus veroorzaakte en voor politieke doeleinden geïnstrumentaliseerde migratiecrisis aan te pakken, die in november 2021 escaleerde. De EU kende 700 000 EUR toe aan humanitaire partners om noodhulp te bieden aan mensen die gestrand waren aan de EU-buitengrenzen met Belarus.

35.

Horizontale prioriteiten


In maart 2021 stelde de Commissie een mededeling over het humanitaire optreden van de Europese Unie vast, die een strategische visie op de rol van de EU als humanitaire hulpverlener bevatte en een duidelijke agenda voor het humanitaire optreden van de EU in de komende jaren definieerde. De mededeling voorziet in acties om de donorbasis voor humanitair optreden te verbreden, zowel binnen als buiten de EU, om meer inspanningen te leveren om eerbiediging van het internationaal humanitair recht bij gewapende conflicten te bevorderen of om ervoor te zorgen dat de bijstand in de praktijk optimaal effect sorteert.

36.

Internationaal humanitair recht


In 2021 bleef de EU openlijk en systematisch haar steun voor het internationaal humanitair recht betuigen, onder meer via openbare verklaringen en interventies op multilaterale fora, zoals een nevenevenement in de marge van de Algemene Vergadering van de VN in september 2021, de voorbereidende werkzaamheden van het Europees Humanitair Forum via een webinar op 26 november 2021 of door het bevorderen van een sterkere humanitaire diplomatie van de EU. De omvangrijke acties van de Commissie werden opgenomen in het www.consilium.europa.eu/media/58615">verslag over de EU-richtsnoeren inzake de bevordering van de naleving van het internationaal humanitair recht , dat betrekking heeft op 2021 en in juni 2022 werd gepubliceerd.

De Commissie bevorderde ook de bescherming van onderwijs tegen aanvallen, de bescherming van kinderen in gewapende conflicten en de veiligheid en beveiliging van humanitair en medisch personeel in gewapende conflicten. Dit gebeurde via een nevenevenement dat op 23 september 2021 samen met België was georganiseerd in de marge van de Algemene Vergadering van de VN voor 2021 en via een discussiereeks over de veiligheid en beveiliging van humanitair en medisch personeel in gewapende conflicten.

37.

Onderwijs in noodsituaties


In 2021 wees de Commissie 10 % van haar oorspronkelijke begroting voor humanitaire hulp toe voor onderwijs in noodsituaties ter ondersteuning van formeel en niet-formeel onderwijs, en ter bevordering van geïntegreerde en innovatieve oplossingen om te waarborgen dat alle door gewapende conflicten en humanitaire noodsituaties getroffen kinderen, met name meisjes, gelijke toegang hebben tot een veilige en kwalitatief hoogwaardige leeromgeving. Deze financiering beliep 146 miljoen EUR ten gunste van meer dan 2,3 miljoen kinderen.

38.

Voedselhulp en ondervoeding


Volgens het www.fsinplatform.org/sites/default/files%202021%20050521%20med.pdf">Global Report on Food Crises 2021 leden meer dan 155 miljoen mensen in 2020 acute honger, waardoor ze dringend voedsel- en voedingshulp en financiële bijstand nodig hadden. Dit aantal liep in de eerste helft van 2021 verder op tot 161 miljoen als gevolg van de COVID-19-pandemie.

Het budget voor de humanitaire hulp van de EU aan de landen die het zwaarst getroffen worden door voedselonzekerheid, werd fors verhoogd. De EU zegde toe in de periode 2021-2024 1,1 miljard EUR te zullen uittrekken om ondervoeding tegen te gaan. Humanitaire hulp bij voedselcrises werd daarnaast in toenemende mate gekoppeld aan vrede, waarbij een anticiperende aanpak werd bepleit.

39.

Gezondheid


De behoeften op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning namen verder toe. In 2021 ontplooide de Commissie verscheidene initiatieven op dit gebied, met name door partners in het kader van de Europese humanitaire responscapaciteit 2021 te helpen beleidsmaatregelen en instrumenten te ontwikkelen om de integratie van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning in verschillende sectoren te versterken en kwaliteitsgegevens te verzamelen.

40.

Paraatheid bij rampen


In 2021 zette de Commissie rampenparaatheid en een anticiperende aanpak hoger op de politieke agenda. Rampenparaatheid maakte daarnaast ook nog altijd deel uit van humanitaire hulpoperaties. 49 % van alle humanitaire EU-projecten in 2021 gingen gepaard met activiteiten op het gebied van rampenparaatheid.

De Commissie ontwikkelde in overleg met partners een nieuwe leidraad voor rampenparaatheid , gepubliceerd in 2021, waarin haar aanpak inzake rampenparaatheid en risicogebaseerde humanitaire respons wordt uiteengezet.

41.

Bijstand in geld


In overeenstemming met de conclusies van de Raad over multifunctionele bijstand in geld en de “Grand Bargain” -afspraken heeft de Commissie het verstrekken van contant geld aangemoedigd, waardoor de getroffen mensen meer keuze, flexibiliteit en controle krijgen over hun eigen leven. De Commissie werkte aan een nieuw thematisch beleidsdocument inzake het verstrekken van contant geld , dat in 2022 werd goedgekeurd.

42.

Innovatie en betrokkenheid van de particuliere sector


De Commissie deed een oproep tot het indienen van voorstellen voor projecten in samenwerking met humanitaire partners, die tot doel hebben de particuliere sector en financieel kapitaal te mobiliseren voor humanitaire projecten.

De Commissie intensiveerde haar werk op het gebied van gegevensbescherming en het op verantwoorde wijze uitwisselen van persoonsgegevens, en vaardigde voor deze kwesties richtsnoeren uit in het kader van het nieuwe thematische beleidsdocument inzake het verstrekken van contant geld .

43.

EU Humanitarian Aid Flight, humanitaire luchtbrug en andere ondersteuning van humanitair luchtvervoer


De EU Humanitarian Aid Flight (voorheen ECHO Flight) is een humanitaire luchtbrug met vier vliegtuigen. Met vluchtoperaties werden in 2021 meer dan 10 000 humanitaire hulpverleners en ruim 200 ton humanitaire hulpgoederen vervoerd in het kader van ongeveer 150 projecten die door humanitaire partners van de Commissie en andere humanitaire organisaties zijn uitgevoerd in de DRC, Kenia en Mali.

8,8 miljoen EUR die de EU in 2021 toekende voor hulp droeg bij aan de ondersteuning van het Wereldvoedselprogramma/humanitaire luchtdiensten in Nigeria, een logistieke operatie in Mali met Handicap International 4 en de uitvoering van EU- www.wfp.org/publications/wfp-common-services">luchtbruggen naar Ethiopië, Haïti, Afghanistan en Mozambique (21 vluchten – 500 ton humanitaire hulpgoederen).

44.

Samenvatting van de in 2021 voltooide evaluaties


Evaluatie van de uitvoering door de EU van het thematische beleidsdocument “Gender: Different Needs, Adapted Assistance” van DG ECHO van juli 2013, 2014-2018

Uit de evaluatie bleek een passende samenhang met relevante beleidsmaatregen op EU- en mondiaal niveau, aanzienlijke toegevoegde waarde van de oproep tot actie als het gaat om bescherming tegen gendergebaseerd geweld in noodsituaties en proactieve coördinatie met en voorlichting van lidstaten. De genderintegratie bij activiteiten verbeterde.

45.

Evaluatie van de humanitaire respons van de Europese Unie op de Rohingya-vluchtelingencrisis in Myanmar en Bangladesh, 2017-2019


Uit de evaluatie kwam naar voren dat DG ECHO bijdroeg aan het verwezenlijken van de doelstellingen om menselijk leed te voorkomen en te verzachten, met behoud van de menselijke waardigheid en inachtneming van de humanitaire beginselen. Ook vervulde DG ECHO een voorname rol bij coördinatie en voorlichting.

46.

Evaluatie van humanitaire hulp door de Europese Unie in Syrië, 2016-2018


In de evaluatie werd geconcludeerd dat DG ECHO een unieke bijdrage leverde aan de versterking van de humanitaire activiteiten in Syrië, waarbij de responscapaciteit in moeilijk bereikbare en belegerde gebieden wordt verbeterd. De respons was in overeenstemming met humanitaire beginselen, en goed afgestemd met andere humanitaire hulpverleners.


47.

Begrotingsuitvoering humanitaire hulp 2021


De financieringsovereenkomsten voor humanitaire hulp die de Commissie in 2021 heeft gesloten, zijn te vinden op de website over het .

Begrotingsuitvoering humanitaire hulp

BEGROTINGSUITVOERING HUMANITAIRE HULP 2021

Exclusief externe bestemmingsontvangsten van lidstaten (in miljoen EUR)
Regio/landBedrag%
Afrika73233 %
Boven-Nijlbekken174
Centraal-Afrikaanse Republiek131
Grote Meren73
Hoorn van Afrika170
Zuidelijk Afrika, Indische Oceaan45
West-Afrika121
Noord-Afrika20
Midden-Oosten, Zuidoost-Europa en het Oostelijk Nabuurschap75635 %
Midden-Oosten409
Zuidoost-Europa en het Oostelijk Nabuurschap374
Azië, Stille Oceaan33015 %
Zuidwest- en Centraal-Azië251
Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan79
Latijns-Amerika, Caribisch gebied1447 %
Latijns-Amerika125
Caribisch gebied20
Mondiale rampen1547 %
Aanvullende operaties en ondersteuning753 %
TOTAAL2 190 5100 %


48.

Aanvullende informatie en bronnen


•Algemene informatie over DG ECHO:

ec.europa.eu/echo

•Financiële gegevens over de werkzaamheden op het gebied van humanitaire hulp van de Europese Commissie in 2021:


•Operationele informatie over voorgaande jaren:


•Jaarlijks activiteitenverslag 2021, DG ECHO:


•Jaarlijks beheers- en prestatieverslag 2021:


•Evaluatieverslagen van DG ECHO:


•Gegevens over financiering van humanitaire hulp door de Europese Commissie en de lidstaten: https://webgate.ec.europa.eu/hac/


6 Uitvoerende partners van DG ECHO (2021)

Gespecialiseerde agentschappen van de lidstaten
LidstaatNaam
FrankrijkAgence Française d’Expertise Technique Internationale
DuitslandDeutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit

Internationale organisaties
LandNaam
ZwitserlandComité International de la Croix-Rouge (CICR)
ZwitserlandFédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge Et Du Croissant Rouge

Agentschappen van de Verenigde Naties
LandNaam
FrankrijkOrganisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
ItaliëVoedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties
ItaliëWereldvoedselprogramma
IsraëlOrganisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten
KeniaProgramma van de Verenigde Naties voor menselijke nederzettingen
ZwitserlandInternationale Organisatie voor Migratie
ZwitserlandBureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten
ZwitserlandHoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen
ZwitserlandBureau van de Verenigde Naties voor rampenrisicovermindering
ZwitserlandBureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de Verenigde Naties
ZwitserlandWereldgezondheidsorganisatie
Verenigde StatenUN Women
Verenigde StatenUNDP Multi Partner Trust Fund Office
Verenigde StatenUnicef
Verenigde StatenVerenigde Naties – Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie
Verenigde StatenOntwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties
Verenigde StatenDienst van de Verenigde Naties voor de bestrijding van landmijnen
Verenigde StatenBureau van de Verenigde Naties voor projectdiensten
Verenigde StatenBevolkingsfonds van de Verenigde Naties

Niet-gouvernementele organisaties
LandNaam
OostenrijkCare Österreich
OostenrijkCaritas Österreich
OostenrijkHilfswerk Austria International
OostenrijkHope’87 – Hundreds Of Original Projects For Employment
OostenrijkÖsterreichisches Rotes Kreuz
OostenrijkSOS-Kinderdorf International
OostenrijkWorld Vision Österreich
BelgiëAviation sans Frontières Belgique/Piloten zonder Grenzen België
BelgiëCaritas International
BelgiëCroix Rouge de Belgique – Communauté Francophone
BelgiëHandicap International
BelgiëMédecins du Monde – Dokters van de Wereld
BelgiëMédecins Sans Frontières Belgique/Artsen Zonder Grenzen België
BelgiëNonviolent Peaceforce
BelgiëOXFAM-Solidarité
BelgiëPlan International Belgium vzw
BelgiëVétérinaires Sans Frontières Belgique – Dierenartsen Zonder Grenzen België
BelgiëVzw Rode-Kruis Vlaanderen Internationaal
TsjechiëCharita Ceska Republika
TsjechiëČlovek V Tísni, O.P.S.
DenemarkenAdra Danmark
DenemarkenCARE Danmark - Fonden For Frivillig Ulandsbistand
DenemarkenDanish Committee For Aid To Afghan Refugees
DenemarkenDansk Flygtningehjaelp
DenemarkenDansk Rode Kors
DenemarkenFolkekirkens Nodhjaelp
DenemarkenMission Ost Forening
DenemarkenRed Barnet
FinlandKirkon Ulkomaanapu Sr
FinlandPelastakaa Lapset – Rädda Barnen
FinlandPlan Suomi Säätiö
FinlandSuomen Punainen Risti
FrankrijkActed
FrankrijkAction Contre la Faim
FrankrijkAgronomes et Vétérinaires Sans Frontières
FrankrijkAide Medicale Internationale
FrankrijkCare France
FrankrijkCaritas France – Secours Catholique
FrankrijkCroix-Rouge Française
FrankrijkFédération Handicap International
FrankrijkHandicap International
FrankrijkImmap France
FrankrijkInitiative Développement
FrankrijkInstitut Bioforce
FrankrijkInternews Europe
FrankrijkLa Chaine de L’espoir
FrankrijkMédecins du Monde
FrankrijkMédecins Sans Frontières
FrankrijkMRCA/Relief International
FrankrijkPremière Urgence Internationale
FrankrijkPremière Urgence
FrankrijkSolidarités International
FrankrijkSOS SAHEL International France
FrankrijkTélécoms Sans Frontières
FrankrijkThe Alliance For International Medical Action
FrankrijkTriangle Génération Humanitaire
DuitslandADRA Deutschland E.V.
DuitslandArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.
DuitslandCare Deutschland E.V.
DuitslandDEUTSCHE WELTHUNGERHILFE E.V.
DuitslandDEUTSCHER CARITASVERBAND E.V.
DuitslandDeutsches Rotes Kreuz
DuitslandEvangelisches Werk Für Diakonie Und Entwicklung E.V.
DuitslandHelp- Hilfe Zur Selbsthilfe E.V.
DuitslandInternational Rescue Committee IRC Deutschland GmbH
DuitslandIslamic Relief Humanitäre Organisation In Deutschland E.V.
DuitslandJOHANNITER-UNFALL-HILFE E.V.
DuitslandMALTESER HILFSDIENST E.V.
DuitslandMEDAIR E.V.
DuitslandMedico International e.V
DuitslandPlan International Deutschland E.V.
DuitslandSave The Children Deutschland E.V.
DuitslandTearfund Deutschland E.V.
DuitslandTransparency International e.V.
DuitslandWorld Vision
GriekenlandTHE SMILE OF THE CHILD
GriekenlandΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
GriekenlandΜΕΤΑδραση - Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη
IerlandConcern Worldwide
IerlandGoal
IerlandPlan Ireland Charitable Assistance
IerlandTrocaire
ItaliëActionaid International Italia Onlus
ItaliëAssociazione Internazionale Volontari Laici – Servizio Di Pace
ItaliëAssociazione Italiana Per La Solidarietà Tra I Popoli
ItaliëCesvi Fondazione Onlus
ItaliëComitato Internazionale Per Lo Sviluppo Dei Popoli
ItaliëCooperazione Internazionale
ItaliëEMERGENCY – Life Support For Civilian War Victims ONG ONLUS
ItaliëFondazione Avsi
ItaliëFondazione Opera San Francesco Saverio
ItaliëFondazione Terre Des Hommes Italia Onlus
ItaliëIntersos
ItaliëOxfam Italia Onlus Associazione
ItaliëSave The Children Italia ONLUS
ItaliëUn Ponte Per
ItaliëWeworld-GVC Onlus
LuxemburgAide Internationale de la Croix-Rouge Luxembourgeoise A.S.B.L.
LuxemburgFondation Caritas Luxembourg
NederlandArtsen Zonder Grenzen
NederlandHet Nederlandse Rode Kruis
NederlandInternational Ngo Safety Organisation
NederlandSave The Children
NederlandStichting Care Nederland
NederlandStichting CORDAID
NederlandStichting Nederlandse Vrienden Der SOS Kinderdorpen
NederlandStichting Oxfam Novib
NederlandStichting Plan International Nederland
NederlandStichting TEAR fund Nederland
NederlandStichting Terre Des Hommes Nederland
NederlandStichting War Child
NederlandStichting World Vision Nederland
NederlandZoa
NoorwegenKirkens Nødhjelp
NoorwegenNorges Rode Kors
NoorwegenNorsk Folkehjelp
NoorwegenNorwegian Refugee Council
NoorwegenRedd Barna
PolenPolska Akcja Humanitarna
PortugalFundação Aga Khan Portugal
PortugalOikos – Cooperação E Desenvolvimento
SpanjeAcción Contra El Hambre
SpanjeAsociación para la Cooperación con el Sur “LAS SEGOVIAS”
SpanjeAyuda En Acción
SpanjeCaritas Española
SpanjeCruz Roja Española
SpanjeEntreculturas- Fe Y Alegria
SpanjeFederación de Asociaciones Medicus Mundi España
SpanjeFundación Oxfam Intermon
SpanjeFundación Alianza Por Los Derechos, La Iguald Y La Solidaridad Internacional
SpanjeFundación Educación Y Cooperación - Educo
SpanjeFundación Plan International España
SpanjeFundación Save The Children
SpanjeMédicos del Mundo España
SpanjeMédicos Sin Fronteras
SpanjeMovimiento Por la paz, el Desarme y la Libertad
SpanjeSolidaridad Internacional Andalucía
ZwedenLäkarmissionen
ZwedenPlan International Sverige Insamlingsstiftelse
ZwedenPMU Interlife/PINGST FFS
ZwedenRädda Barnens Riksförbund
ZwedenSvenska Kyrkan
ZwedenSvenska Röda Korsets Centralstyrelse
ZwitserlandAppel De Genève / Geneva Call
ZwitserlandAssociation Médecins Sans Frontières
ZwitserlandCaritas Schweiz
ZwitserlandFondation Suisse de Déminage
ZwitserlandLutheran World Federation
ZwitserlandMedair
ZwitserlandSolidar Suisse
ZwitserlandTerre Des Hommes
ZwitserlandThe International Catholic Migration Commission
ZwitserlandVétérinaires Sans Frontières Suisse
Verenigd KoninkrijkAction Against Hunger
Verenigd KoninkrijkActionAid
Verenigd KoninkrijkAfghanaid
Verenigd KoninkrijkAga Khan Foundation
Verenigd KoninkrijkAgency for Co-operation and Research in Development
Verenigd KoninkrijkBBC Media Action
Verenigd KoninkrijkBritish Red Cross
Verenigd KoninkrijkCare International
Verenigd KoninkrijkCatholic Agency For Overseas Development
Verenigd KoninkrijkChristian Aid
Verenigd KoninkrijkGlobal Network of Civil Society Organisations for Disaster
Verenigd KoninkrijkHealth Limited
Verenigd KoninkrijkHelpage International
Verenigd KoninkrijkInternational Medical Corps
Verenigd KoninkrijkInternational Rescue Committee
Verenigd KoninkrijkIslamic Relief Worldwide
Verenigd KoninkrijkMapAction
Verenigd KoninkrijkMedical Emergency Relief International
Verenigd KoninkrijkMercy Corps Europe
Verenigd KoninkrijkMines Advisory Group
Verenigd KoninkrijkMission Aviation Fellowship International
Verenigd KoninkrijkMuslim Aid
Verenigd KoninkrijkMuslim Hands
Verenigd KoninkrijkOXFAM
Verenigd KoninkrijkPlan International
Verenigd KoninkrijkPractical Action
Verenigd KoninkrijkRedR – Engineers for Disaster Relief
Verenigd KoninkrijkRelief International
Verenigd KoninkrijkTearfund
Verenigd KoninkrijkThe Halo Trust
Verenigd KoninkrijkThe Save The Children Fund
Verenigd KoninkrijkUnited Purpose
Verenigd KoninkrijkWelfare Association
Verenigd KoninkrijkWorld Vision


(1)

In 2021 werd de humanitaire luchtbrug ingezet voor Afghanistan, Mozambique, Ethiopië en Haïti.

(2) De IPC omvat een aantal gestandaardiseerde instrumenten die een gemeenschappelijke norm bieden om de ernst en omvang van voedselonzekerheid in kaart te brengen. De laatste IPC bestrijkt de periode september 2021 tot en met maart 2022.
(3) Deze benaming mag niet worden uitgelegd als een erkenning van een staat Palestina en laat de individuele standpunten van de lidstaten ter zake onverlet.
(4) ECHO/FLI/BUD/2021/91001: maatregelen die gericht zijn op de bundeling van vervoermiddelen (over de weg, door de lucht en over de Niger) ter verlening van humanitaire bijstand vanuit Bamako en Mopti naar andere delen van Mali.
(5) Naast de begroting voor humanitaire hulp beheerde DG ECHO 904 miljoen EUR in het kader van het Uniemechanisme voor civiele bescherming (225,8 miljoen EUR in het kader van het meerjarig financieel kader en 678,6 miljoen EUR in het kader van NextGenerationEU) en 1,6 miljoen EUR in het kader van andere externe acties.
(6) Partners van DG ECHO die in 2021 door de EU gefinancierde humanitaire hulpoperaties hebben uitgevoerd.