Toelichting bij COM(2020)192 - Standpunt EU in het EPO-comité bij de partnerschapsovereenkomst met Ivoorkust over de procedures voor de beslechting van geschillen en de gedragscode voor scheidsrechters - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 27 januari 2021
kalender

Toelichting bij COM(2020)192 - Standpunt EU in het EPO-comité bij de partnerschapsovereenkomst met Ivoorkust over de procedures voor de beslechting van geschillen en de gedragscode voor scheidsrechters

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. Onderwerp van het voorstel

Dit voorstel betreft het besluit tot bepaling van het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (“de overeenkomst”) 1 , in verband met de voorgenomen vaststelling van de procedures voor de beslechting van geschillen en de gedragscode voor scheidsrechters.

2. Achtergrond van het voorstel

2.1.De tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst EU-Ivoorkust

De overeenkomst heeft tot doel in overeenstemming met de Overeenkomst van Cotonou een initieel kader voor een economische partnerschapsovereenkomst vast te stellen. De overeenkomst wordt sinds 3 september 2016 voorlopig toegepast.

2.2.Het EPO-comité

Het EPO-comité is het gemeenschappelijke institutionele orgaan van de overeenkomst. Volgens artikel 73 van de overeenkomst is het EPO-comité verantwoordelijk voor het beheer van alle door de overeenkomst bestreken gebieden en voor de uitvoering van alle in die overeenkomst genoemde taken. Het EPO-comité besluit bij consensus. De werking van het EPO-comité wordt beschreven in het reglement van orde 2 ervan.

2.3.De beoogde handeling van het EPO-comité

Het EPO-comité zal op zijn vijfde vergadering van [datum] een besluit vaststellen over de procedures voor de beslechting van geschillen (“de beoogde handeling”).

Artikel 59, lid 1, van de overeenkomst bepaalt dat op de procedures voor de beslechting van geschillen het reglement van orde van toepassing is dat door het EPO-comité wordt vastgesteld.

De beoogde handeling strekt ertoe de regels en procedures vast te stellen voor de uitvoering van de in titel V van de overeenkomst bedoelde handelingen ter beslechting van eventuele geschillen tussen de partijen. De vaststelling van deze regels is een essentieel element voor de voltooiing van het operationele kader van de bepalingen van de overeenkomst inzake het beslechten van geschillen.

3. Namens de Unie in te nemen standpunt

Dit voorstel voor een besluit van de Raad bepaalt het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, over de vaststelling van de procedures voor de beslechting van geschillen en de gedragscode voor scheidsrechters.

De partijen bij de overeenkomst hebben ingestemd met dit ontwerpbesluit, dat door hen is geparafeerd tijdens de vierde vergadering van het EPO-comité op 27 en 28 november 2019, en zouden, onder voorbehoud van de besluitvormingsprocedures van de Europese Unie, dit ontwerpbesluit moeten goedkeuren tijdens de volgende vergadering van het EPO-comité, die eind 2020 moet plaatsvinden.

Dit besluit is van essentieel belang om uitvoering te geven aan de bepalingen van titel V inzake het vermijden en beslechten van geschillen, teneinde de juiste toepassing van de overeenkomst te waarborgen.

4. Rechtsgrondslag

4.1.Procedurele rechtsgrondslag

4.1.1.Beginselen

Artikel 218, lid 9, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) voorziet in de vaststelling van besluiten tot bepaling van “de standpunten die namens de Unie worden ingenomen in een krachtens een overeenkomst opgericht lichaam, wanneer dit lichaam handelingen met rechtsgevolgen vaststelt, met uitzondering van handelingen tot aanvulling of wijziging van het institutionele kader van de overeenkomst”.

Het begrip “handelingen met rechtsgevolgen” omvat tevens handelingen die rechtsgevolgen hebben uit hoofde van de op het betrokken lichaam toepasselijke volkenrechtelijke bepalingen. Onder dit begrip vallen tevens instrumenten die volkenrechtelijk niet bindend zijn, maar die “beslissende invloed [kunnen hebben] op de inhoud van de regelgeving die de wetgever van de Unie vaststelt” 3 .

4.1.2.Toepassing op het onderhavige geval

Het EPO-comité is een lichaam dat is opgericht krachtens een overeenkomst, te weten de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds.

De door het EPO-comité vast te stellen handeling is een handeling met rechtsgevolgen. De beoogde handeling zal overeenkomstig de artikelen 59 en 67 van de overeenkomst volkenrechtelijk bindend zijn.

De beoogde handeling strekt niet tot aanvulling of wijziging van het institutionele kader van de overeenkomst.

De procedurele rechtsgrondslag voor het voorgestelde besluit is derhalve artikel 218, lid 9, VWEU.

4.2.Materiële rechtsgrondslag

4.2.1.Beginselen

De materiële rechtsgrondslag voor een overeenkomstig artikel 218, lid 9, VWEU te nemen besluit wordt in de eerste plaats bepaald door de doelstelling en de inhoud van de beoogde handeling ten aanzien waarvan namens de Unie een standpunt wordt ingenomen. Wanneer de beoogde handeling een tweeledige doelstelling heeft of bestaat uit twee componenten, waarvan er een kan worden gezien als hoofddoelstelling of hoofdcomponent, terwijl de andere doelstelling of de andere component slechts ondergeschikt is, moet het overeenkomstig artikel 218, lid 9, VWEU, te nemen besluit op één materiële rechtsgrondslag worden gebaseerd, namelijk die welke vereist is voor de hoofddoelstelling of de hoofdcomponent.

4.2.2.Toepassing op het onderhavige geval

De doelstelling en de inhoud van de beoogde handeling hebben in de eerste plaats betrekking op de gemeenschappelijke handelspolitiek. De materiële rechtsgrondslag van het voorgestelde besluit is derhalve artikel 207 VWEU.

4.3.Conclusie

De rechtsgrondslag voor het voorgestelde besluit is artikel 207, lid 4, eerste alinea, VWEU, in samenhang met artikel 218, lid 9, VWEU.

5. BEKENDMAKING VAN DE BEOOGDE HANDELING

Aangezien de handeling van het EPO-comité strekt tot wijziging van de overeenkomst, is het passend die handeling na de vaststelling ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken.