Toelichting bij COM(2013)932 - Informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (codificatie)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1. Op 23 april 2010 heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ingediend tot codificatie van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij[1].

2. Gelet op de wijzigingen[2] van het in punt 1 genoemde voorstel en op de werkzaamheden terzake die reeds in de loop van de wetgevingsprocedure hebben plaatsgevonden, heeft de Commissie besloten overeenkomstig artikel 293, lid 2, VWEU een gewijzigd voorstel tot codificatie van de betrokken richtlijn in te dienen.

In dit gewijzigde voorstel is tevens rekening gehouden met de louter formele of redactionele aanpassingen die door de uit vertegenwoordigers van de Juridische Diensten bestaande adviesgroep zijn voorgesteld en die gegrond worden geacht[3].

3. In dit gewijzigde voorstel zijn ten opzichte van het in punt 1 genoemde voorstel de volgende wijzigingen aangebracht:

in de titel zijn de woorden „normen en” geschrapt;

in de preambule is de formule „Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen” ingevoegd na de eerste twee aanhalingen en zijn de woorden „Na toezending van het voorstel aan de nationale parlementen” geschrapt;

in overweging 3 zijn de woorden „normen of” geschrapt;

de overwegingen 18 t/m 25 zijn geschrapt;

overweging 26 is nu overweging 18 en de tekst luidt thans als volgt:

„Er dient te worden voorzien in een permanent comité waarvan de leden worden aangewezen door de lidstaten en dat tot taak heeft medewerking te verlenen bij de inspanningen van de Commissie om de eventuele hinder voor het vrije verkeer van goederen te verlichten”;

overweging 27 is geschrapt;

overweging 28 is nu overweging 19, het woord „nationaal” is vervangen door „intern” en de verwijzing naar bijlage V is vervangen door een verwijzing naar bijlage III;

in artikel 1, lid 1, onder b), laatste zin, is de verwijzing naar bijlage III vervangen door een verwijzing naar bijlage I;

in artikel 1, lid 1, zijn de punten f) t/m j) geschrapt;

in artikel 1, lid 1, is punt k) nu punt f); in dat punt is de verwijzing naar artikel 10 vervangen door een verwijzing naar artikel 7 en is de verwijzing naar artikel 5 vervangen door een verwijzing naar artikel 2;

in artikel 1, lid 1, is punt l) nu punt g);

in artikel 1, lid 2, luidt punt b) thans als volgt:

„b)     televisieomroepdiensten bedoeld in artikel 1, lid 1, onder e), van Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad”;

in artikel 1, lid 3, is het woord „omschreven” vervangen door „bedoeld”;

in artikel 1, lid 4, is de verwijzing naar bijlage IV vervangen door een verwijzing naar bijlage II;

in artikel 1, lid 5, is de verwijzing naar artikel 8 vervangen door een verwijzing naar artikel 5;

de artikelen 2, 3 en 4 zijn geschrapt;

artikel 5 is nu artikel 2;

artikel 6 is nu artikel 3; in lid 1, eerste alinea, van dit artikel zijn de woorden „met de vertegenwoordigers van de in de bijlagen I en II genoemde normalisatie-instellingen” geschrapt; in lid 3 is punt a) geschrapt en zijn de punten b), c) en d) nu de punten a), b) en c); in lid 4 zijn de punten a), b) en e) geschrapt en zijn de punten c) en d) nu de punten a) en b); in dat punt b) zijn de woorden „bij het heronderzoek van de werking van het krachtens deze richtlijn ingevoerde systeem” vervangen door „bij het heronderzoek van de werking van het systeem waarin deze richtlijn voorziet”;

artikel 7 is nu artikel 4, dat thans als volgt luidt:

„De lidstaten stellen de Commissie overeenkomstig artikel 5, lid 1, in kennis van alle aan normalisatie-instellingen gedane verzoeken om de opstelling van technische specificaties of een norm voor specifieke producten met het oog op de vaststelling van een technisch voorschrift voor deze producten als technisch ontwerpvoorschrift, en zij geven de redenen voor de vaststelling op.”;

artikel 8 is nu artikel 5; in lid 1, eerste alinea, van dit artikel is de verwijzing naar artikel 10 vervangen door een verwijzing naar artikel 7; in lid 1, vijfde alinea, en in lid 4, tweede alinea, is de verwijzing naar artikel 5 vervangen door een verwijzing naar artikel 2; in lid 1, zesde alinea, is „punt k)” vervangen door „punt f)”;

artikel 9 is nu artikel 6; in de leden 1 t/m 4 en 7 van dit artikel is de verwijzing naar artikel 8 vervangen door een verwijzing naar artikel 5; in lid 2, eerste streepje is „punt k)” vervangen door „punt f)”;

artikel 10 is nu artikel 7; in lid 1 van dit artikel zijn de eerste woorden „De artikelen 8 en 9” vervangen door „De artikelen 5 en 6”; in lid 1, onder f), en in de leden 3 en 4 is „punt k)” vervangen door „punt f)”; in de leden 2, 3 en 4 is aan het begin „Artikel 9” telkens vervangen door „Artikel 6”;

artikel 11 is nu artikel 8; de tweede alinea van dit artikel luidt nu als volgt:

„De Commissie maakt in het Publicatieblad van de Europese Unie jaarstatistieken over de ontvangen kennisgevingen bekend.”;

artikel 12 is nu artikel 9;

artikel 13 is nu artikel 10; in de eerste alinea van dit artikel zijn de verwijzingen naar bijlage V vervangen door verwijzingen naar bijlage III en is het woord „nationaal” vervangen door „intern”; in de tweede alinea is de verwijzing naar bijlage VI vervangen door een verwijzing naar bijlage IV;

de artikelen 14 en 15 zijn nu de artikelen 11 en 12;

de bijlagen I en II zijn geschrapt;

bijlage III is nu bijlage I; in punt 3 van deze bijlage is de verwijzing naar artikel 1, onder e), van Richtlijn 89/552/EEG vervangen door een verwijzing naar artikel 1, lid 1, onder e), van Richtlijn 2010/13/EU;

bijlage IV is nu bijlage II; in punt b) van deze bijlage is de verwijzing naar Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad vervangen door een verwijzing naar Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad; de tekst van punt c) luidt nu als volgt: „transacties in verband met de verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten bedoeld in Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad”;

bijlage V is nu bijlage III; in deel A van deze bijlage is de volgende vermelding toegevoegd:

„Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 326 van 14.11.2012, blz. 12) / Uitsluitend art. 26, lid 2”;

de verwijzingen naar de handelingen en de voetnoten zijn aangepast om rekening te houden met de per 1 juli 2013 ingevoerde nieuwe wijze van aanhalen; waar nodig zijn de voeten geactualiseerd;

overeenkomstig de terminologie van het VWEU zijn in de gehele richtlijn de woorden „dwingend besluit” vervangen door „bindende handeling”.

4. De concordantietabel in bijlage VI (nu bijlage IV) is aangepast in overeenstemming met het voorgaande.

5. Teneinde de lezing en het onderzoek daarvan te vergemakkelijken, is hierbij de volledige tekst van het aldus gewijzigde codificatievoorstel gevoegd.

ê 98/34/EG (aangepast)

è1 98/48/EG art. 1, punt 1