Artikelen bij COM(2011)569 - Handelsovereenkomst met Colombia en Peru

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2011)569 - Handelsovereenkomst met Colombia en Peru.
document COM(2011)569 NLEN
datum 22 september 2011

Artikel 1

De handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru wordt namens de Europese Unie goedgekeurd.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die bevoegd is (zijn) om namens de Europese Unie de in artikel 330, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving te verrichten, waarmee de instemming van de Europese Unie om door de overeenkomst gebonden te zijn tot uiting wordt gebracht.

Artikel 3

Voor de toepassing van artikel 209, lid 2, van de overeenkomst worden wijzigingen van de overeenkomst als gevolg van besluiten van het Handelscomité over geografische aanduidingen op voorstel van het subcomité Intellectuele eigendom door de Commissie namens de Europese Unie goedgekeurd. Indien belanghebbenden, nadat bezwaren in verband met een geografische aanduiding naar voren zijn gebracht, geen overeenstemming kunnen bereiken, stelt de Commissie een standpunt vast op basis van de procedure van artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen . De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden bedoelde termijn wordt op één maand vastgesteld.

Artikel 4

Een ingevolge aanhangsel 1 van bijlage XIII (Lijst van geografische aanduidingen) van de overeenkomst beschermde naam mag worden gebruikt door iedere marktdeelnemer die landbouwproducten, levensmiddelen, wijn, gearomatiseerde wijn of gedistilleerde dranken in de handel brengt die aan de desbetreffende specificatie voldoen.

De lidstaten en de instellingen van de Europese Unie handhaven de in artikel 210 van de overeenkomst bedoelde bescherming ook op verzoek van een belanghebbende.

Artikel 5

Voor de vaststelling van de nodige uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van de regels van de aanhangsels 2A en 5 van bijlage II bij de overeenkomst betreffende de definitie van het begrip 'producten van oorsprong' en methoden van administratieve samenwerking bij de overeenkomst, en aanhangsel 1 van bijlage I bij de overeenkomst inzake de afschaffing van douanerechten is artikel 247 bis van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek van toepassing.

Artikel 6

De overeenkomst wordt niet aldus uitgelegd dat daaraan rechten kunnen worden ontleend of dat deze verplichtingen bevat waarop bij rechterlijke instanties van de Europese Unie of de lidstaten een rechtstreeks beroep kan worden gedaan.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.