Voorstel van wet - Herziening van de belastingheffing naar aanleiding van de voorstellen van de commissie tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de inkomstenbelasting (Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de belastingheffing te herzien naar aanleiding van het rapport van de commissie tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de inkomstenbelasting; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 364, 519) worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In artikel 1, onderdelen a en b, wordt «binnen het Rijk» vervangen door: in Nederland.

B.1. In artikel 2, eerste lid, wordt «het Rijk» vervangen door: Nederland. Voorts wordt «Aruba» vervangen door: in Aruba. Ten slotte wordt «binnen het Rijk» vervangen door: in Nederland.