Stemming in verband met het wetsvoorstel Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (33239

Stemming Voorstel van wet van het lid Schouw

Stemming Voorstel van wet van het lid Schouw

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Voorstel van wet van het lid Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (33239).

(Zie vergadering van 12 september 2013.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De voorzitter:

Mijnheer Schouw, mag ik u verzoeken om namens de Kamer uw initiatiefwet te verdedigen in de Eerste Kamer?

De heer Schouw (D66):

Mevrouw de voorzitter. U mag dat verzoeken en u mag ook een antwoord verwachten. Volgaarne zal ik dat doen.

De voorzitter:

Ik wens u daarbij heel veel succes.